ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Vánoční modlitbaPane Ježíši,
Ty, o kterém Jan Křtitel řekl, že není hoden rozvázat Ti řemínek u opánků.
Přišel jsi na tento svět jako chudé, bezbranné dítě, a přesto jsi dokázal vnést světlo do všech temnot.
Chceme Ti v tomto vánočním čase, kdy slavíme Tvé narození, poděkovat za to, že ses neštítil lidské bídy a ubohosti a že ses stal Synem člověka.
Přišel jsi do našich hříchů a do naší nedokonalosti. Ty sám dokonalý jsi chtěl být bratrem a přítelem nás hříšných.
Chceme Ti poděkovat za to, žes přišel na zem, abys navždy překonal smrt a abys nám ukázal onu úzkou cestu do Božího království.
Sestoupil jsi na zem a byl jsi člověkem se vším všudy kromě hříchu, abychom my pochopili Boží lásku k nám.
Prosíme Tě, dej nám o letošních Vánocích zakusit něco z Tvé lásky k nám.
Z té lásky, která Tě přiměla sestoupit z královského trůnu a stát se jedním z nás.
Z lásky, pro niž ses narodil do dřevěných jeslí.
Z lásky, jež Tě vedla všemi úskalími lidského života.
Z lásky, která Ti na chvíli vzala blízkost Otce.
Z lásky, kvůli níž jsi sundal královskou korunu a nasadil si korunu z trní.
Z lásky, která dopředu věděla o utrpení, které ji čeká, a přitom měla odvahu dát se do krajnosti.
Z lásky, která navždy zvítězila nad mocí hříchu a smrti.
Svatá Maria, Matko Boží, děkujeme Ti, žes přijala Boží vůli se vším, co od Tebe vyžadovala, a stala ses nám tak příkladem, abychom se i my dokázali všeho vzdát a žít pro Boha.
Prosíme Tě, přimlouvej se za nás u svého Syna a veď nás po Jeho cestách, abychom se jednou všichni setkali v nebeském království.
Amen

Category: