ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Od 26/12/2011

clip_image002TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN

26. 12. 2011 - 1. 1. 2012

motto týdne:

„Všechny končiny země uzřely spásu našeho Boha.“

PONDĚLÍ 26. 12. svátek sv. Štěpána

Sk 6,8-10; 7,54-60 Mt 10,17-22

Komentář: Mt 10,17-22

Modli se za ty, kteří jsou pro svou víru (v tomto pro nás tak idylickém a pokojném čase) pronásledováni …

ÚTERÝ 27. 12. svátek sv. Jana

1 Jan 1,1-4 Jan 20,2-8

Komentář: 1 Jan 1,1-4

Život se zjevil i nám, jej následujeme, jeho narození oslavujeme. A jsme zváni zvěst o něm předávat dál, aby rostlo naše společenství i naše radost.

STŘEDA 28. 12. svátek sv. Mláďátek

1 Jan 1,5 – 2,2 Mt 2,13-18

Komentář: Mt 2,13-18

Vzpomeň na všechny oběti zvůle a násilí, modli se za mír a pokoj ve světě, pros za konkrétní lidi či země ...

ČTVRTEK 29. 12. sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka

1 Jan 2,3-11 Lk 2,22-35

Komentář: Lk 2,22-35

Spolu se Simeonem si připomeň „spásu, kterou (Pán) připravil pro všechny národy“, která proměnila a proměňuje i tvůj život, a chval Boha.

PÁTEK 30.12. svátek Svaté rodiny

Gn 15,1-6; 21,1-3 nebo Žid 11,8.11-12.17-19 Lk 2,22-40

Komentář: Gn 15,1-6; 21,1-3

Abra(ha)mův příběh v kostce – uvěřil Hospodinu a (po mnoha letech doufání a bojování s nedůvěrou) se plní jeho sen – narodí se mu syn. Uvědom si Boží zaslíbení ve svém životě a jak je Hospodin naplnil, naplňuje či chce ještě naplnit.

SOBOTA 31.12. sv. Silvestra I., papeže

1 Jan 2,18-21 Jan 1,1-18

Komentář: Jan 1,1-18

Podívej se na uplynulý rok, na světlo, které ti v něm zářilo, na chvíle, kdys je následoval, kdy ses ubíral jiným směrem ..., a vše slož před našeho milosrdného Pána.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie – cyklus B 1.1.2012

Osmý den po narození Krista se připomíná v Lukášově evangeliu obřízka novorozeného mesiáše. Je to židovský obřad, který vyjadřuje zasvěcení Bohu. Navíc všechny tradiční liturgie pamatují ve vánočním okruhu na Pannu Marii. Naše liturgie připojuje v prvním čtení požehnání: vyprošujeme Boží přítomnost – jeho dobro, aby s námi přebývalo po celý rok. Nejde tedy čistě o mariánský svátek, spíše se zde propojuje téma vánoční (Kristus-člověk) s mateřstvím Marie. A protože je Marie znamením církve, pak i její mateřství hraje významnou roli pro celou církev.

1. ČTENÍ

Áronské požehnání je exkluzivním textem SZ. Takto svoláváme Boží dobro na člověka. Je to součást kněžského konání v židovské i křesťanské liturgii. Ale i laici mají žehnat – vyprošovat, aby Boží dobro bylo přítomno v lidech blízkých i vzdálených.

Nm 6,22-27

Hospodin řekl Mojžíšovi: „Řekni Árónovi a jeho synům: Tak budete žehnat izraelským synům; budete jim říkat: ‘Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!’ Budou vzývat moje jméno nad izraelskými syny a já jim požehnám.“

ŽALM 67

Odpověď: Bože, buď milostiv a žehnej nám!

Bože, buď milostiv a žehnej nám, – ukaž nám svou jasnou tvář, – kéž se pozná na zemi, jak jednáš, – kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ. Nechť se lidé radují a jásajÍ, – že soudíš národy spravedlivě – a lidi na zemi řídíš. Ať tě, Bože, velebí národy, – ať tě velebí kdekterý národ! – Kéž nám Bůh žehná, – ať ho ctí všechny končiny země!

2. ČTENÍ

List Galaťanům rozebírá otázku povinnosti plnit předpisy Mojžíšova zákona. Přirovnává Izraelity k dětem. Ty plní rozkazy stejně jako otroci, protože jsou nedospělé. Ale skrze Krista jsme přijati za dospělé syny, tedy jsme svobodni. Úryvek z Gal 4 je zde zařazen kvůli zmínce narození ze ženy, jak to vyznává již Pavlova komunita v Galácii.

Gal 4,4-7

(Bratři a sestry!) Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny. A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: „Abba, Otče!“ Už tedy nejsi otrok, ale syn, a jako syn také dědic skrze Boha.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v minulosti k našim předkům skrze proroky. V této poslední době však promluvil k nám skrze svého Syna. Aleluja.

EVANGELIUM

V evangeliu telegrafickým způsobem Lukáš popisuje závěr vyprávění o narození. Pastýři potvrzují význam události. Maria hraje jakýsi protiklad ostatních, kteří se „divili“. Uchovává vše v srdci. Obřízka je pak podtržením naplněných zaslíbení.

Lk 2,16-21

Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Když uplynulo osm dní a dítě mělo být obřezáno, dali mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než bylo počato v mateřském lůně.

K ZAMYŠLENÍ

Když se v 5. století zápasilo o dogma upřesňující Kristovo lidství, byl zásadním faktorem pojem „bohorodička“. Maria porodila člověka a zároveň Boha. Výraz „bohorodička“ se stal tedy termínem pro označení pravdy víry o Kristu. Ale zároveň je vznešeným titulem pro Marii. Skrze obyčejnou ženu vstupuje do světa Bůh a současně člověk! Ale Mariina role je ještě vznešenější. Naše společenství víry v ní spatřuje symbol sebe – církve. Skrze obyčejné přichází na svět Bůh. Je vzorem k následování jak v pokoře, naslouchání, modlitbě, tak v poslušnosti a jasném „ano“, které dává Bohu. A ona stojí před Bohem a přimlouvá se za nás. Proto je označena nejen jako Matka Boží, ale i matka církve.

Category: