ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Od 6/2/2012

clip_image002TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN

6. 2. 2012 - 12. 2. 2012

motto týdne:

Hospodin uzdravuje ty, jimž puká srdce

PONDĚLÍ 6.2. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů mučedníků

1 Král 8,1-7.9-13 Mk 6,53-56

Komentář: Mk 6,53-56

Pros dnes za to, abys v dnešním dni poznal Ježíše, abys poznal, kam dnes přichází, kde se tě chce dotknout, kde ho můžeš potkat…

ÚTERÝ 7.2. sv. Richarda, poutníka

1 Král 8,22-23.27-30 Mk 7,1-13

Komentář: Mk 7,1-13

Jak blízko nebo daleko je mé srdce od mého Pána? Jsou mé rty (má slova) ve shodě s mým srdcem?

STŘEDA 8.2. sv. Jeronýma Emilianiho, sv. Josefíny Bakhity, panny

1 Král 10,1-10 Mk 7,14-23

Komentář: Mk 7,14-23

Co znesvěcuje můj život, co potřebuji znovu nabídnout Pánu k proměně, k uzdravení?

ČTVRTEK 9.2. sv. Apolónie, panny

1 Král 11,4-13 Mk 7,24-30

Komentář: Mk 7,24-30

Padnutí k nohám je uznáním Ježíšova božství, vyznáním, že je Spasitelem. Padni před Kristem ve své modlitbě, děkuj za spásu, kterou získal i pro tebe, a pros jej.

PÁTEK 10.2. Památka sv. Scholastiky, panny

1 Král 11,29-32; 12,19 Mk 7,31-37

Komentář: Mk 7,31-37

„Effatha – otevři se!“ Nejspíš nejsi hluchý ani špatně mluvící, přesto jsi zván otevřít svůj život Kristu, i dnes se – znovu, nově – otevřít jeho milosti, jeho uzdravující lásce, jeho vedení.

SOBOTA 11.2. Panny Marie Lurdské

1 Král 12,26-32; 13,33-34 Mk 8,1-10

Komentář: Mk 8,1-10

I tebe chce Ježíš sytit, pokud ovšem zakoušíš hlad, pokud vůbec máš žízeň …

6. neděle v mezidobí – cyklus B 12.2.2012

Dnešní neděle jakoby plánovitě korespondovala se sobotní památkou Panny Marie Lurdské, a tedy také dnem nemocných. Můžeme se v liturgii zastavit nad skutečností nemoci, modlit se za naše nemocné i za naše osobní ne-moci v jakémkoliv významu. Ale liturgie jde v textech ještě dál. Ježíš svou misí člověka vysvobozuje ze zajetí ne-moci, proměňuje ho z „nemožného“, neschopného a činí ho schopným, chceme-li „mocným“. Nejde jen o hru slov, Bůh se skrze Kristovu oběť naplno přihlásil ke každému člověku bez výjimky, tedy i k nám. Nyní je tedy na nás, abychom Bohu odpověděli. To není samozřejmé, ale skrze Krista je to možné!

1. ČTENÍ

13. kapitola 3. knihy Mojžíšovy se věnuje malomocenství, tedy infekční nemoci ohrožující periferní nervy a další chladnější oblasti těla – kůži, sliznici. Dnes léčitelná, ale tehdy nikoliv, proto Zákon tyto lidi vylučuje ze společenství, aby neohrozili ostatní. Takový člověk už nemá práva, je vyobcován, bez naděje.

Lv 13,1-2.45-46

Hospodin řekl Mojžíšovi a Árónovi: „Jestliže se u někoho ukáže na holé kůži vřed, strup nebo světlá skvrna – což bývají příznaky zhoubného malomocenství – ať je přiveden k veleknězi Árónovi nebo k některému z jeho synů kněží. Malomocný, na němž se objeví tato vyrážka, ať chodí v roztržených šatech, s rozpuštěnými vlasy a se zahalenými vousy a bude volat: ‘Nečistý, nečistý!’ Je nečistý po všechen čas, pokud bude mít vyrážku. Je nečistý, bude bydlet sám, musí se zdržovat mimo tábor.“

ŽALM 32

Odpověď: Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany.

Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost, – jehož hřích je přikryt. – Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu, – v jehož duši není klamu. Vyznal jsem se ti ze svého hříchu, – svou nepravost jsem nezatajil. – Řekl jsem: „Vyznávám se Hospodinu ze své ničemnosti,“ – a tys odpustil, co jsem zavinil hříchem. Radujte se z Hospodina, spravedliví, – jásejte, všichni, kdo jste upřímného srdce.

2. ČTENÍ

Text odpovídá na otázku z 8. kapitoly, zda se smí jíst maso obětované modlám. Pavel nejdříve mluví o svobodě, ale nakonec je klíčem k našemu jednání to, co zazní v našem úryvku.

1 Kor 10,31 – 11,1

(Bratři a sestry!) Ať jíte, ať pijete nebo cokoli jiného děláte, všecko dělejte k Boží oslavě. Nebuďte pohoršením ani židům, ani pohanům, ani Boží církevní obci. Já se také snažím o to, abych ve všem pamatoval na druhé, a nehledím na to, co je prospěšné mně, ale na to, co

prospívá všem, aby tak mohli dojít spásy. Napodobujte mne, jako já napodobuji Krista!

EVANGELIUM

V Markově evangeliu naše perikopa opět osvětluje Ježíšův úkol zvěstovat, co znamená „spása“ – záchrana, uzdravení, život. Prohlášení za čistého směl udělat jen kněz. Ale Ježíš je víc než kněží Starého Zákona! Je Bůh. Jeho „buď čistý!“ je shrnutím všeho, oč v evangeliích půjde. Záchrana těla i duše.

Mk 1,40-45

K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď čistý!“ A hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn. Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil: „Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své očištění, jak nařídil Mojžíš – jim na svědectví.“ On odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. Ale přesto k němu chodili lidé odevšad.

K ZAMYŠLENÍ

Malomocenství je symbolem nemoci, vyřazení z života a posléze i z blízkosti Boží. Ježíšovo uzdravení tak nejen zasahuje tolik známou a pro všechny hrozivou skutečnost fyzické bezmoci, ale především je názornou ukázkou toho, co Ježíšova záchrana skutečně přináší. Jde o uzdravení ve všech rovinách. Ovšem současně se objevuje zvláště v druhém čtení, ale i evangeliu rozměr svobody uzdraveného. Bůh tímto uzdravením (křtem, smířením) nikoho nesvazuje. Naopak otevírá možnost skutečně volné, svobodné volby. I v této situaci mohu odmítnout Boží pohled na mne, moje jednání… Svoboda tedy není cíl Ježíšovy záchrany, ale prostředek pro mnohem důležitější skutek: rozhodnutí se plně darovat či podřídit Bohu svůj život, své jednání a rozhodování.

Category: