ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 4/11/2012


Nikodémova noc
Bratři a sestry, v Roce víry vznikla duchovní iniciativa s názvem Nikodémova noc. O co se jedná? Na webových stránkách „projektu“ 
(www.nikodemovanoc.cz) najdeme toto vysvětlující slovo.
"Nikodémova noc" navazuje na osobu Nikodéma, farizeje a člena židovské rady, který přišel za Ježíšem v noci. (Jan 3,1 – 21) Vznikla jako odpověď na otázku, jak hledat a nacházet cestu k Ježíši v dnešním uspěchaném světě a umožnit všem setkání s Pánem mimo pracovní dobu a ostatní povinnosti. Spočívá v tom, že od večera až do stanovené doby v noci je možné se v kostele zúčastnit adorace, během které lze přistoupit ke svátosti smíření nebo si popovídat s knězem. Důležitým prvkem "Nikodémových nocí" je tma. Adorace v tichu a ve tmě oprošťuje od světa plného zvuků a obrazů. Tma vytváří atmosféru intimity a pomáhá nalézt odvahu přijít a setkat se s Pánem. K adoraci jsou zváni všichni. Každý může kdykoliv přijít a kdykoliv odejít. Frekvenci, den konání "Nikodémovy noci" a délku trvání adorace si jednotlivé farnosti, které "Nikodémovu noc" pořádají, volí tak, aby to co nejlépe vyhovovalo místním podmínkám.
S otcem Josefem jsme se domluvili, že se k této duchovní iniciativě připojíme. Jakou podobu by Nikodémova noc měla v naší farnosti? Jednalo by se o dvouhodinovou adoraci. V první hodině by k osobnímu rozhovoru byl k dispozici otec Josef a otec Petr by vedl adoraci s myšlenkami papeže, který zde na zemi zastupuje samotného Krista. Druhá hodina by byla adorace tichá a zpovídal otec Petr. Klidně můžete přijít jen na adoraci a třeba jen část. Sami víte, že někdy svátost smíření přede mší svatou bývá „uspěchaná“, protože ve frontě čekají další lidé a mše svatá za chvíli má začít. Zde by byla příležitost ke klidnějšímu rozhovoru s knězem.
První Nikodémova noc v naší farnosti by se uskutečnila v sobotu večer před první nedělí adventní. To znamená 1. prosince 2012 od 19:30 hodin do 21:30 hodin.

Dolní Němčí – oznámení

§  Měsíční sbírka na kostel: 17 510 Kč. Ostatní dary: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať!
§  V sobotu byla dokončena nová fasáda na zadní části fary do dvora. Chtěl bych poděkovat všem mužům, kteří ochotně pomohli na nové části fasády na faře ve dvoře. Za půjčení lešení, podlážek, všem, kteří pomohli postavit a rozebrat lešení, zedníkům a fasádníkům, klempíři a za bezplatnou montáž oken a dveří. Všichni pracovali zdarma. Také děkuji rodinám, které přispěly na svačiny pro brigádníky. Upřímně si vážím každé pomoci. Jsem rád, že přístup do farní dvorany, která je hodně využívaná, nyní bude ještě příjemnější. Pán Bůh zaplať za toto dílo.
§  Žádám členy farní rady, aby přišli tento čtvrtek 8. listopadu v 19 hodin na faru na setkání. Děkuji.
§  V pátek bude večerní mše svatá v 17,30 hodin s biřmovanci.
§  V pátek v 17 hodin bude spolčo dětí ve farní dvoraně. Děti, přijďte si zahrát hry a připravit nedělní mši svatou. Právě příští neděli 11. listopadu bude mše svatá v 10,30 hodin zvláště pro rodiče s dětmi. Nezapomeňte si přinést sešitky se samolepkami. Opět vás čeká maličká odměna i losování.
§  Asi víte, že na sv. Antonínku se bude upravovat parkoviště. Přispět na toto dílo můžete příští neděli v rámci sbírky Kostka za kostku. Po mši svaté můžete koupit zabalenou kostku cukru cenu 100 Kč. Finančním darem přispějete na dlažební kostku parkoviště. Děkuji.
§  V úterý 6. listopadu v 16 hodin ve farním kostele v Ostrožské Lhotě při příležitosti  30. výročí úmrtí Božího služebníka P. Antonína Šuránka bude modlitba Korunky Božího milosrdenství, mše svatá a pobožnost na hřbitově.
§  V sobotu 24. listopadu v 18 hodin bude v kulturním domě v Dolním Němčí koncert kapely Grúni, ve které zpívá Milada Umlaufová a Ondřej Fibichr. Bližší informace o tomto koncertu budou příští týden. J
§  V neděli na slavnost Ježíše Krista Krále 25. listopadu bude v našem kostele výroční setkání Fatimského apoštolátu. V 15 hodin bude adorace a po ní přednáška a v 17 hodin bude mše svatá. Jste všichni srdečně zváni. 

**************************************************************
Horní Němčí – oznámení

§  Dary na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!
§  Asi víte, že na sv. Antonínku se bude upravovat parkoviště. Přispět na toto dílo můžete příští neděli v rámci sbírky Kostka za kostku. Po mši svaté můžete koupit zabalenou kostku cukru cenu 100 Kč. Finančním darem přispějete na dlažební kostku parkoviště. Děkuji.
§  V úterý 6. listopadu v 16 hodin ve farním kostele v Ostrožské Lhotě při příležitosti  30. výročí úmrtí Božího služebníka P. Antonína Šuránka bude modlitba Korunky Božího milosrdenství, mše svatá a pobožnost na hřbitově.
§  V sobotu 24. listopadu v 18 hodin bude v kulturním domě v Dolním Němčí koncert kapely Grúni, ve které zpívá Milada Umlaufová a Ondřej Fibichr z Dolního Němčí. Bližší informace o tomto koncertu budou příští týden. J
§  V neděli na slavnost Ježíše Krista Krále 25. listopadu bude v kostele v Dolním Němčí výroční setkání Fatimského apoštolátu. V 15 hodin bude adorace a po ní přednáška a v 17 hodin bude mše svatá. Jste všichni srdečně zváni. 

Category: