ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Od 14/4/2014

clip_image002TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN

14. 4. 2014 - 20. 4. 2014

motto týdne:

„Kristus byl poslušný až k smrti.“

PONDĚLÍ 14.4.

Iz 42,1-7 Jan 12,1-11

Komentář: Iz 42,1-7

Vnímej při četbě tohoto úryvku Ježíše služebníka, jeho službu stvoření, jeho službu tobě samému, jeho uzdravující přicházení do tvého života, jeho vyvádění na svobodu...

ÚTERÝ 15.4.

Iz 49,1-6 Jan 13,21-33.36-38

Komentář: Iz 49,1-6

Čti tento text a měj přitom opět na mysli Ježíše Služebníka. Děkuj za jeho poslání, za jeho ochotu rozšířit spásu až do končin země...

STŘEDA 16.4.

Iz 50,4-9a Mt 26,14-25

Komentář: Iz 50,4-9a

Opět se při četbě tohoto textu dívej na Ježíše, na jeho cestu, na jeho poslušnost Otci, na to, jak se na něm tato Izajášova píseň naplnila...

ČTVRTEK 17.4. Zelený čtvrtek

Ex 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26 Jan 13,1-15

Komentář: 1 Kor 11,23-26

Vstupujeme do každoročního vrcholu oslavy naší spásy... Spolu s Izraelity slavícími Paschu měj „přepásaná bedra, obuv na nohou a hůl v ruce“ – buď ve střehu, aby ti tyto dny neproklouzly mezi prsty, aby tvé srdce nezůstalo netknuté, aby ses potkal s Ježíšem trpícím i s Ježíšem Zmrtvýchvstalým...

PÁTEK 18.4. Velký pátek

Iz 52,13 – 53,12; Žid 4,14-16; 5,7-9 Jan 18,1 – 19,42

Komentář: Žid 4,14-16; 5,7-9

Tváří v tvář Ježíšově smrti na kříži i tvým hříchům, které jej na něj přivedly, přistup s důvěrou k trůnu milosti a pevně se drž našeho vynikajícího velekněze, který má soucit s námi slabými...

SOBOTA 19.4. Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (po setmění)

Gn 1,1 – 2,2; Gn 22,1-18; Ex 14,15 – 15,1; Iz 54,5-14; Iz 55,1-11; Bar 3,9-15.32 – 4,4; Ez 36,16-17a.18-28; Epištola Řím 6,3-11 Mt 28,1-10

Komentář: Ex 14,15 – 15,1

Spolu se zachráněnými Izraelity zpívej oslavnou píseň „Chci zpívat Hospodinu, neboť je velmi vznešený“ a děkuj za své vysvobození, které se dnes v noci má opět stát pevnou skutečností tvého života.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – cyklus A 20. 4. 2014

Dnešní ráno je okamžikem prozření. Právě dnes ženy i apoštolové zjišťují, že hrob je prázdný. Jde o největší slavnost celého liturgického roku. Proto se mohou číst různé texty (druhé čtení i evangelium). V textech se samozřejmě dotýkáme zvěsti vzkříšení. V prvním čtení shrneme jádro křesťanské zvěsti, ve druhém čtení objevíme důsledky života vykoupeného člověka a konečně v evangeliu zažijeme spolu se ženami a apoštoly první okamžiky vzkříšení.

1. ČTENÍ

Svatý Petr zažije podivuhodnou věc. Zdá se mu sen, že má jít navštívit pohanského setníka Kornélia (pro Židy navštívení pohana byla znečišťující skutečnost). A pak přijdou poslové Kornélia. Díky vidění najde odvahu jít s nimi, a když přijde k setníkovi, ujme se slova a zvěstuje evangelium. Tak zde máme zachycené jedno z nejlepších shrnutí křesťanské zvěsti.

Sk 10,34a.37-43

Petr se ujal slova a promluvil: „Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel. A my jsme svědky všeho toho, co konal v Judsku a v Jeruzalémě. Ale pověsili ho na dřevo a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu, aby se viditelně ukázal, ne všemu lidu, ale jen těm, které Bůh předem vyvolil za svědky, totiž nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. On nám přikázal, abychom hlásali lidu a se vší rozhodností dosvědčovali: To je Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří.“

ŽALM 118

Tento žalm je považován za velikonoční zpěv. Jeho text kopíruje základní tajemství vykoupení. Proto se během Velikonoc objevuje mnohokrát.

Odpověď: Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho!

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, – jeho milosrdenství trvá navěky. – Nechť řekne dům Izraelův: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“ Hospodinova pravice mocně zasáhla, – Hospodinova pravice mě pozvedla. – Nezemřu, ale budu žít – a vypravovat o Hospodinových činech. Kámen, který stavitelé zavrhli, – stal se kvádrem nárožním. – Hospodinovým řízením se tak stalo, – je to podivuhodné v našich očích.

2. ČTENÍ

Dnes je možné volit mezi naším textem, anebo 1 Kor 5,6b-8. Náš text předchází kritika křesťanů, kteří si nechají předpisovat, co mají jíst či čeho se mají dotýkat. Autor však takovou „askezi“ zásadně odmítá. Je postavena na vnějších věcech tohoto světa a nikoli na Bohu.

Kol 3,1-4

Bratři! Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi. Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Kristus, náš velikonoční beránek, je obětován, proto slavme svátky s Pánem. Aleluja.

EVANGELIUM

Předchozí text vypráví o pašijích a končí pohřbením Ježíše. A nato následuje náš text. Zanechaná plátna svědčí o tom, že Ježíš nebyl odnesen, ale sám vstal, podobně ani roušku z jeho hlavy by nikdo neskládal. Důležité je slovo o víře druhého učedníka!

Jan 20,1-9

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.

K ZAMYŠLENÍ

Aleluja naplňuje dnešní den. Toto slovo je rozkazem: „Chvalte Pána!“ Nejen, že apoštolové zakouší překvapení ze setkání s živým Kristem, ale především hřích, který znamenal oddělení od Boha, je přemožen vítězstvím bohočlověka Krista. Jak podivuhodné tajemství. Bůh svět nepředělal, nezahubil, stále běží ve stejných kolejích, a přece je něco zcela jinak. Nejsme již jen otroky hmotného světa, vlastních vášní… ale máme volný přístup do Boží blízkosti. To je dar vykoupení, to je radostné Aleluja.

Category: