ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 3/3/2013

Modleme se společně s celou církví za dobrou volbu nového papeže

Bože, věčný Pastýři,

ty sám ustavičně řídíš a chráníš svou církev:

vyslyš naše prosby a dej, ať se naším novým papežem stane ten,

kdo se ti líbí svatostí života a bude se o tvůj lid starat

s apoštolskou horlivostí a láskou.

Pošli nám takového pastýře,

který zná své ovce a dává za ně svůj život.

Bože, dej dary svého Ducha všem kardinálům,

aby je vedla láska ke tvé církvi a věrnost evangeliu.

Ať upřímně hledají tvou vůli

a stanou se tvým nástrojem pro dobro Božího lidu.

Ty sám, Bože, ukaž toho,

který se jako nový papež stane pro nás otcem a ukáže cestu k tobě.

Maria, Matko církve, pros za nás. Amen.

Postní impulzy na každý den

Pondělí

Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Lk 4,24-30

Předsudky a malá víra jsou překážky, které člověku brání přijmout „příliš obyčejné" Boží cesty ke spáse.

Zamysli se, jak ti tvoji nejbližší pomáhají na cestě za Bohem a poděkuj za to.

Úterý

Pane, kolikrát mám odpustit? Mt 18,21-35

Odpuštění není popřením spáchaného zla, ale cestou pokoje, která otevírá budoucnost.

Odpusť dnes každé provinění proti tobě a vnímej na sobě pozitivní důsledky tohoto odpuštění.

Středa

Nezapomeň po všechny dny svého života na události, které pro tebe Bůh učinil. Dt 4,1.5-9

I dnes koná Bůh velké divy k dobru svého lidu.

Při večerní modlitbě se ohlédni za celým dnem a poděkuj Bohu i za sebemenší jeho dobrodiní.

Čtvrtek

Choďte po cestách, které vám přikážu... Jer 7,23-28

Každý nalézá své dobro a štěstí, když přijme plán, který s ním Bůh má.

Při ranní modlitbě se ptej Bohu, kudy máš dnes s Bohem jít. Neplánuj den sám, ale ptej se na plány Boží.

Pátek

Miluj Pána, svého Boha, celým srdcem... Mk 12,28b-34

Kdo směřuje k Bohu, ten se nevzdaluje lidem, ale stává se jim opravdu blízkým.

Věnuj dnes více času modlitbě a rozjímání.

Sobota

Kdo se povyšuje, bude ponížen... Lk 18,9-14

Pokora je schopnost dát prostor Bohu, který nás neomezuje, ale naopak naplňuje radostí.

Znovu přijmi pokoru jako velkou hodnotu a popros Boha o více pokory.

Dolní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel: 6 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Při dnešní odpolední modlitbě v rámci Světového dne modliteb za Francii bude také sbírka na určitý projekt v České republice.

§ V pondělí není večerní mše svatá, protože je odpoledne v 15,30 hodin pohřeb paní Františky Bobčíkové. Úmysl pondělní večerní mše svaté bude odsloužen ve středu.

§ V úterý 5. března v 19,30 hodin je setkání farní rady.

§ Ve čtvrtek v 17 hodin je další setkání malé scholičky ve farní dvoraně. Děti, určitě přijďte! Scholička pak bude bývat každý týden. J

§ V pátek je v 17 hodin křížová cesta s dětmi a rodiči. Povedou ji děti z 3.B. Po křížové cestě pak děti 3.B budou mít katechezi se sestrou Miladou ve farní dvoraně a rodiče těchto dětí budou mít katechezi s otcem Petrem na faře.

§ Na děkanátní lektorský kurz se zatím přihlásili tři farníci. Kdyby ještě měl někdo zájem, ať se mi přihlásí.

§ Další setkání biřmovanců bude v pátek 15. března. Po mši svaté se společně pomodlíme křížovou cestu, kterou si biřmovanci sami chystají. A pak bude setkání ve skupinkách.

§ Josefové vybírají na kostel a na mši svatou v sakristii v kostele.

§ Vzadu v kostele je rozpis na čtení Božího slova při nedělních mších svatých. Prosím zvláště lektory, aby se do něj zapisovali.

§ Na letní farní tábor je ještě 6 volných míst. Ještě tedy můžete své děti přihlásit.

Horní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek bude ve Slavkově přede mší svatou společná adorace a v Horním Němčí křížová cesta.

§ Na děkanátní lektorský kurz se zatím přihlásil jeden farník. Kdyby ještě měl někdo zájem, ať se mi přihlásí.

§ Další setkání biřmovanců bude v pátek 15. března v Dolním Němčí.

§ Příští neděli bude mše svatá zvláště pro děti a rodiče.

Category: