ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Od 2/12/2013

clip_image002TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN

2. 12. 2013 - 8. 12. 2013

motto týdne:

„I vy buďte připraveni.“

PONDĚLÍ 2.12. sv. Bibiány, panny a mučednice

Iz 2,1-5 nebo Iz 4,2-6

Mt 8,5-11

Komentář: Mt 8,5-11

I ty jsi pozván zaujmout místo u stolu v nebeském království; i ty jsi zván nechat se Ježíšem na své cestě provázet a uzdravovat, oživit svoji víru v letošním adventu.

ÚTERÝ 3.12. sv. Františka Xaverského, kněze misionáře

Iz 11,1-10

Lk 10,21-24

Komentář: Lk 10,21-24

Chudé, pokorné, „maličké“ srdce je schopno přijmout Ježíše a jeho království jako dar. Otevři své oči a vnímej jeho cesty pro sebe letošním adventem.

STŘEDA 4.12. sv. Jana Damašského, kněze; sv. Barbory, panny a mučednice

Iz 25,6-10a

Mt 15,29-37

Komentář: Mt 15,29-37

Připomeň si veliké Boží skutky ve svém životě a přidej se k těm, kteří „žasli a velebili Boha Izraele“.

ČTVRTEK 5.12. sv. Saba, poustevníka a opata

Iz 26,1-6

Mt 7,21.24-27

Komentář: Mt 7,21.24-27

Plnit vůli nebeského Otce, postavit dům na skále. Co pro mne znamenají tato Ježíšova slova v letošním adventu? K čemu mne zvou? Jak je uskutečním?

PÁTEK 6.12. sv. Mikuláše, biskupa

Iz 29,17-24

Mt 9,27-31

Komentář: Mt 9,27-31

Jdi za Ježíšem a vylej před ním své srdce, přednes mu svoji největší prosbu. A vyznej víru v jeho moc, nech jej dotknout se tvého bolavého místa…

SOBOTA 7.12. sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Iz 30,19-21.23-26

Mt 9,35 – 10,1.5-8

Komentář: Mt 9,35 – 10,1.5-8

I ty jsi dostal veliký dar – víru v Boha a v jeho Syna Ježíše, možnost zažívat Boží království už zde na zemi. Zadarmo jsi dostal – zadarmo dávej dál!

2. neděle adventní – cyklus A 8.12.2013

Druhá neděle adventní předestírá perspektivu příchodu Pána. Opět nejde jen o narození dítěte Ježíše před dvěma tisíci lety, ale o Kristův příchod dnes, do naší doby, našeho „teď“. První čtení připomíná dramatické události osmého století př. Kr., v nichž ale Bůh otevírá téměř neuvěřitelné řešení – zaslibuje příchod nového krále. Ve druhém čtení sv. Pavel vyvozuje praktické důsledky našeho ospravedlnění, které jsme dostali na základě víry.

1. ČTENÍ

Události po roce 722 př. Kr., kdy Severní Izrael padl pod náporem mocných Asyřanů, dolehne i na Judsko. Nepřítel je velice blízko. Ale Hospodin zaslibuje nejen přežití, ale dokonce rozkvět! Vzejde nový mocný král podobný před tři sta lety vládnoucímu Davidovi.

Iz 11,1-10

Vyrazí ratolest z pahýlu Jesse, výhonek vypučí z jeho kořenů, spočine na něm duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznání a bázně před Hospodinem. Má zálibu v bázni před Hospodinem. Nebude soudit podle zdání očí, nebude rozhodovat podle doslechu, ale podle spravedlnosti bude soudit chudé a podle práva se bude rozhodovat pro pokorné v zemi. Bude bít zemi holí svých úst, usmrtí bezbožného dechem svých rtů. Spravedlnost bude provazem jeho beder a věrnost bude pásem jeho ledví. Vlk bude přebývat s beránkem, levhart si lehne vedle kozlátka, tele a lvíče budou žrát pospolu a malý chlapec je bude vodit. Pást se bude kráva s medvědicí, jejich mláďata ulehnou spolu, lev bude žrát jako býk plevy. Kojenec si bude hrát nad dírou zmije a nemluvně sáhne rukou do skrýše jedovatého hada. Nikdo nebude škodit ani zabíjet na celé mé svaté hoře, protože poznání Hospodina naplní zemi, tak jako vody pokrývají moře. Tehdy se objeví kořen Jesse jako znamení národům; pohané ho budou hledat a jeho sídlo bude slavné.

ŽALM 72

Žalm jako by zval nového krále, aby již přišel. Pozvěme tohoto Krále právě nyní i my.

Odpověď: V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky.

Bože, svěř králi svou pravomoc, – svou spravedlnost královskému synu. – Ať vládne tvému lidu spravedlivě, – nestranně tvým ubohým. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje, – dokud nezanikne luna. – Bude vládnout od moře k moři, – od Řeky až do končin země. On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, – ubožáka, jehož se nikdo neujímá. – Smiluje se nad nuzným a chudým, – zachrání ubožákům život. Jeho jménu se bude žehnat navěky, – pokud bude slunce svítit, potrvá jeho jméno. – A v něm budou požehnána všechna plemena země, – blahoslavit ho budou všechny národy.

2. ČTENÍ

List Římanům široce probíral význam ospravedlnění před Bohem plynoucí z víry v kontrastu k ospravedlnění jen našimi vlastními skutky. Náš text patří do druhé části listu. Předznamenávají ho slova: „My silní jsme povinni snášet slabosti slabých… Vždyť Kristus neměl zalíbení sám v sobě, nýbrž… urážky… padly na něj“ (srov. Řím 15,1.3). Jestliže takto jednal Ježíš, pak máme takto jednat i my.

Řím 15,4-9

Bratři! Všechno, co kdysi bylo napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z Písma čerpali vytrvalost a povzbuzení, a tak měli naději. Bůh, zdroj vytrvalosti a povzbuzení, kéž vám dá, abyste v souladu stejně smýšleli podle vůle Krista Ježíše. Tak budete moci svorně a jedněmi ústy oslavovat Boha, Otce našeho Pána Ježíše Krista. Přijímejte proto jeden druhého do svého společenství, jako i Kristus přijal vás – k oslavě Boží. Tím chci totiž říci: Kristus se stal služebníkem židů, aby se prokázalo, že Bůh je věrný, aby tím byla stvrzena zaslíbení daná praotcům; ale také proto, aby pohané oslavovali Boha, že jim prokázal milosrdenství, jak je psáno: „Proto tě budu velebit mezi pohany, tvému jménu budu zpívat chválu.“

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každý člověk uzří Boží spásu. Aleluja.

EVANGELIUM

Ježíšovo vystoupení není vytržené z kontextu událostí. Jan Křtitel vystoupil před Ježíšem jako průkopník cesty a je si vědom svého přípravného poslání. Atmosféra v Izraeli je nabita očekáváním. Tomu odpovídá i místo působení Jana – okolí Mrtvého moře, což byla poušť – symbolické místo přípravy a putování Izraele k zaslíbené zemi.

Mt 3,1-12

V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“ Jan byl totiž ten, o němž řekl prorok Izaiáš: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“ Jan měl na sobě oděv z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás, živil se kobylkami a medem divokých včel. Tehdy vycházel k němu Jeruzalém, celé Judsko a celý kraj kolem Jordánu, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy. Když však viděl, že k jeho křtu přichází mnoho farizeů a saduceů, řekl jim: „Zmijí plemeno, kdo vám ukázal, jak uniknout trestu, který už hrozí? Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení. Nemyslete si, že můžete říkat: ‘Naším otcem je Abrahám!’, neboť vám říkám: Bůh může oživit tyhle kameny a Abrahámovi z nich udělat děti. Sekera je už přiložena ke kořenu stromů; každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Já vás sice křtím vodou, abyste se obrátili. Ale ten, který má přijít po mně, je mocnější než já; jemu nejsem hoden ani opánky přinést. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu a pročistí obilí na svém mlatě. Pšenici uloží na sýpce, plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“

K ZAMYŠLENÍ

Psal se snad rok 26 po Kr., když Jan Křtitel vystoupil a hlásal obrácení. To je velice vzdálená událost, než aby ovlivnila náš každodenní život. Možná již tehdy většinu lidí nevzrušila. A přeci tyto texty Písma mluví právě k nám! Pán je blízko. Nejen ve smyslu láskyplné duchovní pomoci. Ale blízko je i jeho mocný příchod na konci věků. Nejde nyní o počítání dnů či let do konce světa, jak se o to mnohokrát v dějinách různí nadšenci pokoušeli. Cílem je pochopit, že není ani dnes čas na odkládání Boha na druhé místo. Právě teď se rozhodujeme o naší budoucnosti a Bůh nás zve do své blízkosti. Stačí na Boží výzvu odpovědět!

Category: