ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Od 20/1/2014

clip_image002TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN

20. 1. 2014 - 26. 1. 2014

motto týdne:

„Přicházím, Pane, splnit tvou vůli.“

PONDĚLÍ 20.1. sv. Fabiána, papeže a mučedníka, sv. Šebestiána, mučedníka

1 Sam 15,16-23

Mk 2,18-22

Komentář: Mk 2,18-22

Nejde o zakazování či znevažování půstu, ale o zdůraznění Ježíšovi přítomnosti, jeho blízkosti, která je důvodem k radosti, k oslavě a také – samozřejmě – k následování.

ÚTERÝ 21.1. Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

1 Sam 16,1-13

Mk 2,23-28

Komentář: Mk 2,23-28

Církevní předpisy a přikázání mne nechtějí zotročovat, ale otvírat mi prostor svobody (a ten je prvotní), v kterém mohu věrně následovat svého Pána.

STŘEDA 22.1. sv. Vincence, jáhna a mučedníka

1 Sam 17,32-33.37.40-51

Mk 3,1-6

Komentář: Mk 3,1-6

Kým je (pro mne) Bůh? Tím, který především uzdravuje a dává život? Nebo tím, kdo především dbá na dodržování předpisů a kontroluje mne?

ČTVRTEK 23.1. sv. Emerenciány, panny a mučednice

1 Sam 18,6-9; 19,1-7

Mk 3,7-12

Komentář: Mk 3,7-12

Ježíš není jen zázračným léčitelem (proto zákaz prozrazování, kým je). Chce být poznáván svými učedníky na cestě následování, chce být poznán jako ten, který proměňuje celý jejich život...

PÁTEK 24.1. Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

1 Sam 24,3-21

Mk 3,13-19

Komentář: Mk 3,13-19

I já jsem povolán, abych byl s Ježíšem. A i mně dává Ježíš bratry a sestry, s kterými si mohu být navzájem oporou a povzbuzením na cestě k následování.

SOBOTA 25.1. svátek Obrácení sv. Pavla

Sk 22,3-16 nebo Sk 9,1-22

Mk 16,15-18

Komentář: Mk 16,15-18

„Kdo uvěří ... bude spasen.“ Co pro mne znamená víra, jak se projevuje v mém obyčejném životě, co pro mne znamená spása?

3. neděle v mezidobí – cyklus A 26.1.2014

Tato neděle již opouští myšlenkový okruh Vánoc a vykresluje nám začátek Ježíšova působení. Ježíš otevírá svoji misi v pohanském prostředí. Tento začátek má své odůvodnění, jak vysvětlí první čtení. Druhé čtení nás přenese o dvacet let později, kdy již rozvinutý život křesťanské komunity začíná narážet na řadu nových problémů.

1. ČTENÍ

V 8. stol. př. Kr. nastane konflikt mezi Judskem (jižním Izraelem), jehož hlavním městem je Jeruzalém, a Izraelem (severní Izrael), který vytáhne spolu se Sýrií proti Jeruzalému. Prorok Izaiáš však předpovídá neúspěch jejich válečné výpravy. Ale poražené oblasti Sýrie Neftalí a Zabulon nezůstanou navždy vystaveny hanbě porážky…

Iz 8,23b – 9,3

V první době ponížil Hospodin zemi Zabulon a zemi Neftali, v poslední době však oslaví Mořskou cestu, kraj za Jordánem, Galileu pohanů. Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země vzchází světlo. Dáváš mnoho jásotu, zvěstuješ radost; veselí se před tebou, jako se jásá o žních, jako plesají ti, kdo se dělí o kořist. Neboť jho, které ho tížilo, hůl na jeho šíji a bodec jeho otrokáře jsi zlomil jako za midjanských dnů.

ŽALM 27

Zpěv dávného Božího vyznavače překvapuje hlubokou důvěrou. Je však opravdu tak těžké opřít se s důvěrou o Boha, jako to dokázal před 2500 lety žalmista?

Odpověď: Hospodin je mé světlo a má spása.

Hospodin je mé světlo a má spása, – koho bych se bál? – Hospodin je záštita mého života, – před kým bych se třásl? Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím: – abych směl přebývat v Hospodinově domě – po všechny dny svého života, – abych požíval Hospodinovy něhy – a patřil na jeho chrám. Věřím, že uvidím blaho od Hospodina – v zemi živých! – Důvěřuj v Hospodina, buď silný, – ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!

2. ČTENÍ

Pavel odpovídá na dotazy a stížnosti. Komunita Korinťanů byla zjevně rozdělena. Pavel odpovídá na tento podnět a hledá argumenty proti rozdělení v církvi. Díky tomu se tvoří první teologické reflexe církve.

1 Kor 1,10-13.17

Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista: Buďte všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky. Stejně usuzujte a stejně smýšlejte. Lidé z Chloina domu mi totiž o vás oznámili, moji bratři, že se mezi sebou hádáte. Mluvím o tom, že každý z vás říká něco jiného: „Já držím s Pavlem!“, „já zase s Apollem!“, „a já s Petrem!“, „já s Kristem!“ Je Kristus rozdělen? Copak byl za vás ukřižován Pavel? Nebo jste byli ve jménu Pavlově pokřtěni? Neposlal mě totiž Kristus křtít, ale kázat radostnou zvěst, a to ne nějakou slovní moudrostí, aby Kristův kříž nebyl zbaven působivosti.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Ježíš hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc. Aleluja.

EVANGELIUM

Po křtu v Jordánu a pokušení na poušti začíná Ježíš svoji veřejnou činnost, a to v té době již v pohanské krajině (tedy obyvatelé nebyli Židé). Souvislost s prvním čtením je zjevná a prozrazuje, jak Matouš dbá na starozákonní odkazy ve svém textu.

Mt 4,12-23

Když Ježíš uslyšel, že byl Jan Křtitel uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při moři v území Zabulonově a Neftalimově, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše: ‘Země Zabulonova a země Neftalimova, u moře, za Jordánem, Galilea pohanská, lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti.’ Od té doby začal Ježíš hlásat: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“ Když se ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“ Oni hned nechali sítě a následovali ho. A jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry, Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. A povolal je. Oni hned nechali loď i otce a následovali ho. Ježíš pak chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu.

K ZAMYŠLENÍ

Díváme-li se na druhé čtení, můžeme snadno nabýt dojmu, že následovníci Ježíše brzy ztratili správný směr a utopili se v hád-kách. Ale to není celá skutečnost. Do každé generace vstupuje Ježíš jako ten, který „hlásá evangelium a uzdravuje každou nemoc“. Tedy uzdravuje i „nemoci“ rozbrojů a hádek. Skutečně obrácený člověk není jen nadšenec s legitimací křesťana, ale ten, kdo svoji naději vložil v Hospodina a jeho spásu. Tak se Ježíšovo evangelium znovu a znovu uskutečňuje v každé generaci. Tedy i dnes mezi námi.

Category: