ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 1/9/2013

Dolní Němčí – oznámení

§ Dar padesátníků a příspěvek na kostel od ročníku 1963: 15 000 Kč. Ostatní dary na kostel: 4 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu bude přede mší svatou zpovídat otec Josef.

§ Ve čtvrtek a pátek navštíví kněz od 8,30 hodin nemocné.

§ V pátek je první pátek v měsíci. Proto v 9 hodin začne adorace. Prosím, zapisujte se do adorační služby. Od 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. V 18 hodin společná adorace a po mši svaté bude svátostné požehnání.

§ Na první sobotu v měsíci bude v 6:45 hodin mariánská pobožnost a v 7:30 hodin mše svatá.

§ Vzadu v kostele jsou k dispozici přihlášky do náboženství na další školní rok.

§ Setkání malé scholičky bude až druhý týden v září, tzn. ve čtvrtek 12. 9. v 17 hodin.

§ Farní pouť seniorů na Svatý Hostýn bude ve středu 11. září 2013. Odjezd bude ve 12 hodin od zastávky u kostela.

Rozvrh hodin náboženství ve školním roce 2013/2014

Rozvrh hodin náboženství 1. stupně. Přesné začátky hodin se mohou ještě drobně změnit.

1.A – pondělí - 11,30 hodin – sestra Milada

1.B – pondělí - 12,20 hodin – sestra Milada

2. třída (1. skupina – loňská 1.A) – čtvrtek - 11,30 hodin – sestra Milada

2. třída (2. skupina – loňská 1.B) – čtvrtek - 12,20 hodin – sestra Milada

3. třída – středa - 12,30 hodin – otec Petr

4.A – pondělí - 13,05 hodin – sestra Milada

4.B – čtvrtek - 13,05 hodin – sestra Milada

5. třída – pondělí - 13,50 hodin – sestra Milada

Hodiny 2. stupně se budou upřesňovat ještě tento týden.

Sestra Milada začíná učit od pondělí 9. září 2013.

Horní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hodin ve Slavkově.

§ Příští neděli je mše svatá zvláště pro děti a rodiče.

 

23. neděle v mezidobí – cyklus C 8.9.2013

1. ČTENÍ - Mdr 9,13-18

Kdo z lidí může poznat Boží úmysly, kdo pochopí, co chce Pán? Myšlenky smrtelníků jsou totiž nejisté a naše záměry vratké. Vždyť porušitelné tělo duši zatěžuje a pozemský příbytek utlačuje mysl plnou starostí. S námahou luštíme smysl pozemských věcí, nesnadno nalézáme to, co je nejvšednější. Kdo může vyzkoumat to, co je v nebi? Kdo poznal tvou vůli, když jsi mu nedal moudrost a z výšin neposlal svého svatého ducha? A tak se upravilo chování těch, kdo jsou na zemi, lidé se naučili, co je ti milé, a moudrostí se zachránili.

ŽALM 90

Odpověď: Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení!

2. ČTENÍ - Flm 9b-10.12-17

Mluví to Pavel, stařec, a nyní vězeň pro Krista Ježíše. Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život tady v žaláři, Onezima. Posílám ti ho nazpátek, přijmi ho, jako by to bylo moje vlastní srdce. Nejraději bych si ho nechal u sebe, aby mi sloužil místo tebe tady ve vězení, které snáším pro hlásání evangelia. Ale nechtěl jsem nic udělat bez tvého souhlasu, aby tvůj dobrý skutek nevypadal jako vynucený, nýbrž byl dobrovolný. Vždyť snad proto ti byl vzat na čas, abys ho dostal nazpátek navždycky, ne už jako otroka, ale jako něco více než otroka: jako drahého bratra. Když i mně je tolik milý, jak teprve tobě, jako člověk i jako křesťan. Jsi-li tedy přesvědčen, že já a ty patříme k sobě, přijmi ho, jako bych to byl já sám.

EVANGELIUM - Lk 14,25-33

Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: „Když někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry – ano i sám sebe – až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby? Kdyby totiž položil základy a nestačil ji dokončit, vysmáli by se mu všichni, kdo by to viděli, a říkali by: ‘Tenhle člověk se pustil do stavby, ale nemohl ji dokončit.’ Nebo když má některý král vytáhnout proti jinému králi, aby s ním vedl válku, nesedne si napřed a neuvažuje, jestli se může s deseti tisíci vojáků utkat s tím, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci? Jestliže na to nestačí, vyšle posly, dokud je ten druhý král ještě daleko, a žádá o podmínky míru. Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.“

Category: