ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Od 26/8/2013

clip_image002TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN

26. 8. 2013 - 1. 9. 2013

motto týdne:

Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi!

PONDĚLÍ 26.8. blah. Jakuba Retoureta, řeholní kněz, mučedníka

1 Sol 1,1-5.8b-10

Mt 23,13-22

Komentář: Mt 23,13-22

Nezabraňuji svým chováním lidem kolem mne vstoupit do nebeského království? Nezavírám je před nimi?

ÚTERÝ 27.8. Památka sv. Moniky

1 Sol 2,1-8

Mt 23,23-26

Komentář: Mt 23,23-26

Neulpívám na předpisech, zákonech a přikázáních? Nechybí v mém jednání spravedlnost, milosrdenství a věrnost? A láska, která je cílem?

STŘEDA 28.8. Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

1 Sol 2,9-13

Mt 23,27-32

Komentář: Mt 23,27-32

Pokrytec pohrdá ve svém srdci lidmi (a je už jedno, jestli jinak či méně zbožnými nebo bezbožnými) a ničí tak svůj vlastní život, jeho srdce je rozežíráno špatností, závistí a pýchou.

ČTVRTEK 29.8. památka Umučení sv. Jana Křtitele

Jer 1,17-19

Mk 6,17-29

Komentář: Jer 1,17-19

Neboj se, Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou. Nenechává tě samotného. A tak můžeš vstát, přepásat svá bedra a jít (v okolnostech příznivých i nepříznivých) naplňovat jeho vůli.

PÁTEK 30.8. sv. Fiakra, mnicha a poustevníka

1 Sol 4,1-8

Mt 25,1-13

Komentář: Mt 25,1-13

Můj život nemá být jen čekáním (nebo ne-čekáním) a přípravou na druhý Kristův příchod. Můj život má být podílením se na uskutečňování jeho království, už teď, zde, mezi námi.

SOBOTA 31.8. sv. Rajmunda Nonnatuse, řeholníka, kardinála

1 Sol 4,9-11

Mt 25,14-30

Komentář: Mt 25,14-30

Svěřené hřivny musím užívat, odkrývat jejich aktuálnost „tady a teď“, možná i riskovat, aby přinesly užitek, aby se šířila zvěst o Božím království…

22. neděle v mezidobí – cyklus C 1.9.2013

Končí prázdniny a děti i studenti vyráží do školy. Často se tážeme, zda nepoklesla jejich úcta k autoritám. Snad právě v této souvislosti se lze ptát, jaký význam má slovo „pokora“? Neznamená v dnešní společnosti spíše hloupost, anebo „hrbatou pokoru“? V prvním čtení odpovídá moudrý učitel poučením mladého muže. V evangeliu pak Ježíš pozoruje jednání na jedné venkovské hostině a vidí realitu „pokory“ v plné nahotě. Druhé čtení ukončuje sérii textů z listu Židům návratem k základnímu teologickému tématu listu.

1. ČTENÍ

Kniha Sirachovcova vznikla ve 2. stol. př. Kr. jako poučení pro mladého muže, jak má jednat. Tato učebnice života má na mnoha místech podobu přísloví.

Sir 3,19-21.30-31

Synu, dělej své práce v skromnosti, a budeš milován bohumilými lidmi. Čím jsi větší, tím víc se pokořuj, a před Pánem nalezneš milost. Neboť veliká je moc Pána, je slaven pokornými lidmi. Pro ránu domýšlivce není uzdravení, neboť se v něm uchytilo ošklivé býlí. Rozumné srdce chápe poučné výroky, moudrý člověk touží po pozorných posluchačích.

ŽALM 68

Žalm je vyznáním, jak Bůh pohlíží na člověka a jak s ním jedná

Odpověď: Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.

Spravedliví se radují, jásají před Bohem – a veselí se v radosti. – Zpívejte Bohu, velebte jeho jméno, – jeho jméno je Hospodin. Otec sirotků, ochránce vdov – je Bůh ve svém svatém příbytku. – Bůh zjednává opuštěným domov, – vězně vyvádí k šťastnému životu. Seslal jsi hojný déšť, Bože, na své dědictví, – vzkřísils je, když zemdlelo. – Usadilo se v něm tvoje stádce, – ve své dobrotě ses postaral o chudáka, Bože!

2. ČTENÍ

Náš úryvek předchází výzva: „Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost“ (Žid 12,15a). A autor srovnává situaci těchto křesťanů s Izraelity, kteří v době Mojžíše (1200 př. K.) také stáli před Bohem, ale chvěli se hrůzou (12,21). Ale my jsme v jiné situaci: Nás k Bohu přivádí prostředník – Ježíš!

Žid 12,18-19.22-24a

Bratři! Nepřistoupili jste k hmotné hoře, z které šlehal oheň a která byla zahalena mračnou temnotou a bouří, a přitom za zvuku trouby byly prohlášeny předpisy. Když to všechno Izraelité slyšeli, zdráhali se poslouchat a prosili, aby Bůh už k nim nemluvil. Vy však jste přistoupili k hoře Siónu a k městu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému: ke shromáždění obrovského množství andělů a k obci prvorozenců, kteří jsou zapsáni v nebi; přistoupili jste k soudci, Bohu všech, k duším spravedlivých, kteří už dosáhli cíle, a k Ježíši, prostředníku nové smlouvy.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Vezměte na sebe mé jho, praví Pán, a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Aleluja.

EVANGELIUM

Náš úryvek vypustil krátkou epizodu (Lk 14,2-6). Po úvodní větě v originále následuje uzdravení vodnatelného člověka, ač byla sobota, a Ježíš byl za to farizeji kritizován. On však odpovídá: poukazuje na jejich jednání…

Lk 14,1.7-14

Když Ježíš přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, aby tam pojedl, dávali si na něj pozor. On si všiml, jak si hosté vybírají přední místa. Řekl jim tedy toto poučení: „Až budeš od někoho pozván na svatební hostinu, nesedej si na přední místo. Mohl by být od něho pozván někdo vzácnější než ty, a ten, kdo pozval tebe i jeho, by přišel a řekl ti: ‘Uvolni mu místo!’ Tu bys musel s hanbou zaujmout poslední místo. Ale když budeš pozván, jdi si sednout na poslední místo, takže až přijde ten, který tě pozval, řekne ti: ‘Příteli, pojď si sednout dopředu!’ To ti bude ke cti u všech, kteří budou s tebou u stolu. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ Svému hostiteli pak řekl: „Když strojíš oběd nebo večeři, nezvi své přátele ani bratry ani příbuzné ani bohaté sousedy, aby tě snad také nepozvali, a tak by se ti dostalo odměny. Ale když strojíš hostinu, pozvi žebráky a mrzáky, chromé a slepé. A budeš blahoslavený, protože oni ti to nemají čím odplatit. Dostaneš však odměnu při vzkříšení spravedlivých.“

K ZAMYŠLENÍ

Kolikrát se zbožný člověk zarazí, když se má v dnešní společnosti chovat podle evangelia. Zdá se, že pokora je pouze výrazem slabosti, či dokonce hlouposti. Mnohdy je jednání lidí motivováno touhou po uznání ostatními, a když se jim ho nedostává, přiřknou si ho sami. Skutečné ocenění a hodnotu nedává společnost, ale Pán Pánů, který právě za nás vydal sám sebe. On je naším prostředníkem před Bohem a přimlouvá se za nás. Přijetí Krista neznamená, že se člověk stává hlupákem, který si nechá všechno líbit. Naopak právě víra v milujícího Boha dává odstup a svobodu, která umožní realistický pohled na sebe sama. Pak otázku čestného místa u stolu člověk řešit vůbec nemusí.

Category: