ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Od 9/12/2013

clip_image002TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN

9. 12. 2013 - 15. 12. 2013

motto týdne:

„Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“

PONDĚLÍ 9.12. slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Gn 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12

Lk 1,26-38

Komentář: Gn 3,9-15.20

„Kde jsi?“ – tato otázka je určena i tobě. Podívej se na svůj život: Kde teď zrovna stojíš, neschováváš se někdy/někde před svým Pánem?

ÚTERÝ 10.12. sv. Eulálie /z Meridy/, panny a mučednice

Iz 40,1-11

Mt 18,12-14

Komentář: Mt 18,12-14

Jistě se mohu poznat v situaci zatoulané ovce, kdy mne Ježíš hledal (nebo právě teď hledá). Za ty minulé situace mu mohu znovu vyjádřit svoji vděčnost – za hledání a nalezení. A jsem-li na útěku či ztracen – možná nastal čas k volání o pomoc či k obrácení se zpět.

STŘEDA 11.12. sv. Damase I., papeže

Iz 40,25-31

Mt 11,28-30

Komentář: Mt 11,28-30

U Pána mohu složit všechna svá břemena, všechny své bolesti a trápení. Nechat svou duši odpočinout a načerpat u něj sílu k pokračování na cestě.

ČTVRTEK 12.12. Panny Marie Guadalupské

Iz 41,13-20

Mt 11,11-15

Komentář: Mt 11,11-15

I já se mohu potkat s lidmi, kteří se staví proti Božímu království. Jak se zachovám? A jak mohu prospět svým bratřím a sestrám, kteří něco takového prožívají jinde ve světě?

PÁTEK 13.12. Památka sv. Lucie, panny a mučednice

Iz 48,17-19

Mt 11,16-19

Komentář: Mt 11,16-19

Zatvrzelé nebo pohodlné („tukem obrostlé“) srdce člověka si vždy najde důvody, aby se nemuselo změnit, angažovat, aby ho to nic nestálo. Cesta moudrého však vede právě přes ochotu se měnit, zapojit, vydat...

SOBOTA 14.12. Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Sir 48,1-4.9-11

Mt 17,10-13

Komentář: Mt 17,10-13

Tehdejší znamení ukazující na Mesiáše (Jan Křtitel jako Eliáš) k nám dnes mluví jasně. Jaké je však současné, aktuální znamení doby – k čemu nás jako církev zve náš Pán, k čemu zve mne osobně?

3. neděle adventní – cyklus A 15.12.2013

Slavíme advent, dobu připravující na příchod Pána. Proto nás provází postava Jana Křtitele, který na přicházejícího Mesiáše poukazuje. Evangelium nejen zmiňuje Jana Křtitele, ale především vysvětluje, jak poznat příchod Mesiáše. K tomu poslouží citace z proroků, jejichž text se objeví v prvním čtení. Také druhé čtení ukazuje na příchod Mesiáše, i když ve významu konce věků. Zaslíbení záchrany je důvodem k radosti. Proto se této neděli říká „Gaudete“ – radostná.

1. ČTENÍ

Text vznikl v 8. stol. př. Kr., kdy je Judsko ohrožováno silnou Asyrskou říší. Severní Izrael pravděpodobně již padl (722 př. Kr.) do jejich moci, řada obyvatel byla zřejmě odvlečena do otroctví. Ale prorok vidí záchranu, nikoli pád. Subtropické pásmo Izraele zná dobu sucha a dešťů, při nichž celá krajina rozkvete. Jmenované oblasti jsou na severu Izraele a patří k nejúrodnějším oblastem.

Iz 35,1-6a.10

Zaraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vykvete poušť. Bujně vykvete, zajásá, zaplesá, zavýská. Bude obdařena nádherou Libanonu, krásou Karmelu a Šaronu. Můj národ uvidí slávu Hospodina, vznešenost našeho Boha. Posilněte skleslé ruce, ochablá kolena upevněte! Malomyslným řekněte: „Vzmužte se, nebojte se! Hle, Bůh váš přináší odvetu, odplatu božskou! On sám přijde a spasí vás!“ Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých. Tu poskočí chromý jak jelen a zaplesá jazyk němého. Vrátí se ti, které vykoupil Hospodin, s jásotem přijdou na Sión, věčné veselí bude jim věnčit hlavy, dojdou radosti a veselí, prchne starost a vzdychání.

ŽALM 146

Žalm dokumentuje první čtení. Je chválou Bohu za jeho jednání. To ale platí stále, tedy i pro nás.

Odpověď: Přijď, Pane, a zachraň nás!

Hospodin zachovává věrnost navěky, – zjednává právo utlačeným, – dává chléb lačným. – Hospodin vysvobozuje vězně. Hospodin otvírá oči slepým, – Hospodin napřimuje sklíčené, – Hospodin miluje spravedlivé, – Hospodin chrání přistěhovalce. Hospodin podporuje sirotka a vdovu, – ale mate cestu bezbožníků. – Hospodin bude vládnout na věky, – tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.

2. ČTENÍ

Text je součástí poslední kapitoly listu. Zařazen je pro zmínku o příchodu Pána. Opět je třeba vidět subtropické pásmo, kdy mnoho plodin roste v době dešťů, tedy v zimě.

Jak 5,7-10

Bratři, vydržte všechno trpělivě až do té doby, kdy přijde Pán. Podívejte se na rolníka, jak čeká na drahocennou úrodu! Čeká na ni trpělivě, až přijde podzimní a jarní déšť. Vydržte i vy trpělivě a posilněte své srdce, neboť příchod Páně je blízko. Nestýskejte si, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli souzeni. Hle, soudce už stojí přede dveřmi! Vezměte si, bratři, za vzor v utrpení a trpělivosti proroky, kteří mluvili jménem Páně.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Duch Páně je nade mnou, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Aleluja.

EVANGELIUM

Ježíš při svém působení reflektuje postavu Jana Křtitele. Odkazuje se přitom na Iz 35,5-6 (viz první čtení). Poukazuje tak na mesiánskou dobu, která právě nastává. Druhá část textu znovu odkazuje na proroka, tentokrát Malachiáše (3,1), a znovu s mesiánským výhledem.

Mt 11,2-11

Jan Křtitel slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: „Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“ Ježíš jim odpověděl: „Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší.“ Když odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: „Co jste vyšli na poušť vidět? Snad rákos zmítaný větrem? Nebo co jste vyšli vidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Ti, kdo nosí jemné šaty, jsou přece v královských palácích. Co jste tedy vyšli vidět? Proroka? Ano, říkám vám, víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: ‘Já posílám svého posla před tvou tváří, aby připravil cestu před tebou.’ Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on.“

K ZAMYŠLENÍ

Kristus nejen odkazuje na Jana Křtitele, ale využívá jeho postavu k dokumentování faktu nastávající mesiánské doby. Vždyť Ježíšovi současníci vidí to, co proroci předpovídali. Teď se realizuje po staletí očekávaná záchrana. Jenže je to jinak, než si představovali. Proto ani pro Jana Křtitele není snadné přijmout, že Ježíš, potulný kazatel, je zaslíbený vysvoboditel. Tato scéna není jen historická událost z dob prvních učedníků. Také my v dnešní době jsme možná mnohé už s Bohem zakusili, a přesto znovu a znovu zápasíme o víru v Ježíše jako Mesiáše. Platí to nejen o miminku v jeslích, ale i tváří v tvář zlu, hříchu a slabosti, které potkáváme. A také nám klade Ježíš před oči stejné argumenty: stačí se dobře dívat a zahlédneme velikost Boží moci, která napříč či skrze lidskou bezmocnost vítězí.

Category: