ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Novéna k Božímu milosrdenství

(pro soukromou pobožnost)

Za obzvláštní zdroj milostí určil Ježíš "svátek milosrdenství" (první neděli po velikonocích). "Duše, která (v tomto dni) přistoupí ke zpovědi a sv. přijímá­ní, dosáhne úplného odpuštění vin a trestů." "Novénu" před tímto svátkem (od Velkého pátku do soboty před svátkem milosrdenství) obdařil příslibem: "Skrze tuto novénu k Milosrdenství obdařím duše všemi milostmi." Slovo "vše­mi" znamená dosažení všech dobrodiní, o která bude duše prosit, bez ohledu na to, zda se bude modlit o milosti pro sebe nebo pro druhé... Jak informuje oběžník olomouckého arcibiskupství z roku 1986 spočívá novéna v (denní) modlitbě Korunky k Božímu Milosrdenství.

"Korunka k Božímu Milosrdenství" jako projev důvěry se doporučuje ovšem i mimo novénu a Pán slibuje, že "kdokoliv se ji bude modlit, dosáhne v hodině smrti velkého milosrdenství." Když se modlíme Korunku, sjednocujeme se s obětí na Kříži a spojujeme se s obětmi mší sv. na celém světě. Odvoláváme se na lásku věčného Otce, která našla svůj největší projev v bolestném utrpení Ježíše pro naši spásu. Téměř tatáž, slova ("Věčný Otče...") nacházíme v modlitbě dikto­vané andělem Lucii a jejím malým druhům ve Fatimě r. 1916.

"Korunka k Božímu Milosrdenství" se modlí na obyčejném růženci. Začíná modlitbou Otčenáš, Zdrávas a Věřím v Boha. Následuje 5 desátků, každý začíná (na velkém zrnku růžence) slovy:

Věčný Otče, obětuji ti Tělo a Krev, duši a Bož­ství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista na smír za hříchy naše i celé­ho světa.

Na malých zrnkách pak desetkrát voláme:

Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu!

Korunka končí trojím zvoláním:

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem!

******************************************************

1. den

MODLEME SE za celé lidstvo.

Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou máme v tvou nekonečnou dobrotu: přijmi nás všechny do svatyně svého nejmilosrdnějšího Srdce a nedej z ní nikomu odejít na věky! Pokorně tě o to prosíme pro lásku, která tě spojuje s Otcem i Duchem svatým.

Věčný Otče, pohleď svým milosrdným okem na celé lidstvo, a především na ubohé hříšníky: jejich jedinou nadějí je nejmilosrdnější Srdce tvého Syna a na­šeho Pána Ježíše Krista: pro jeho bolestné utrpení ukaž nám své milosrdenství, abychom všichni společně na věky oslavovali tvou všemohoucnost. Amen.

Modlitba Korunky k Božímu Milosrdenství

2. den

MODLEME SE za duchovenstvo, jehož prostřednictvím stéká na lidstvo milosrdenství Boží.

Nejmilosrdnější Ježíši, od něhož pochází všechno dobré, rozmnož milosti v duších svých kněží, řeholníků a řeholnic, aby důstojně a úspěšně plnili své povinnosti na tvé vinici a všechny ostatní povzbuzovali slovem i příkladem k náležitému uctívání tvého milosrdenství na věky.

Věčný Otče, pohleď svým milosrdným okem na zástup dělníků na své vinici - na duše kněží, řeholníků a řeholnic, kteří jsou předmětem zvláštní lásky tvé­ho Syna a našeho Pána Ježíše Krista; obdař je silou svého požehnání a uděl jim více svého světla, aby mohli dobře vést ostatní po cestách spásy a zpro­středkovat jim Tvé milosrdenství. Amen.

Modlitba Korunky k Božímu Milosrdenství

3. den

MODLEME SE za všechny křesťany.

Nejmilosrdnější Ježíši, který hojně uděluješ své milosti všem z pokladu Bo­žího milosrdenství, vezmi všechny své věrné křesťany do svatyně svého nejmi­losrdnějšího Srdce a nedej z ní nikomu odejít na věky. Pokorně tě o to prosíme pro lásku, která tě spojuje s Otcem a Duchem svatým.

Věčný Otče, pohleď svým milosrdným okem na věčné duše jako milované dědictví Tvého Syna, pro jeho bolestné utrpení jim uděl své požehnání a za­hrnuj je svou ochranou, aby nikdy neztratily tvou lásku a poklad svaté víry, ale aby se všemi zástupy andělů a svatých oslavovaly tvé nesmírné milosrdenství na věky. Amen.

Modlitba Korunky k Božímu Milosrdenství

4. den

MODLEME SE za pohany a nevěřící, kteří ještě neznají Boží milosr­denství.

Nejmilosrdnější Ježíši, který jsi světlem celého světa, vezmi do svatyně své­ho nejmilosrdnějšího Srdce pohany a nevěřící, kteří tě ještě neznají: nechť pa­prsky tvé milosti je osvítí, aby i oni spolu s námi oslavovali dobrodiní tvého mi­losrdenství na věky.

Věčný Otče, pohleď svým milosrdným okem na duše pohanů a nevěřících, kteří ještě neznají nejmilosrdnější Srdce tvého Syna a našeho Pána Ježíše Krista: přitáhni je do světla Evangelia, aby pochopili, jak velkým štěstím je mi­lovat tebe a oslavovat tvé milosrdenství na věky. Amen.

Modlitba Korunky k Božímu Milosrdenství

5. den

MODLEME SE za ty, kteří zůstávají mimo Církev, aby se vrátili k jednotě s Církví.

Nejmilosrdnější Ježíši, který jsi dobrota sama a neodmítáš světlo těm, kteří tě o to pokorně prosí; vezmi do svatyně svého nejmilosrdnějšího Srdce duše těch, kteří zůstávají mimo Církev, a přitáhni je svým světlem k jednotě s Církví, aby spolu s námi velebili hojnost tvého milosrdenství na věky.

Věčný Otče, pohleď svým milosrdným okem na duše těch, kteří zůstávají mimo Kristův ovčinec; nehleď na jejich slabosti, ale na lásku a hořké utrpe­ní svého Syna, před nímž tě On tak vroucně prosil, aby všichni byli jedno (Jan 17,21) - učiň, aby se co nejrychleji vrátili k tvé jednotě a spolu s námi oslavovali tvé milosrdenství na věky. Amen.

Modlitba Korunky k Božímu Milosrdenství

6. den

MODLEME SE za děti.

Nejmilosrdnější Ježíši, který jsi řekl: "Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem" (Mt 11,29), vezmi do svatyně svého nejmilosrdnějšího Srd­ce duše dětí i těch, kteří se po vzoru dětí stali tichými a pokornými, uvádějí nebe v nadšení a jsou vonnou kytičkou před trůnem nebeského Otce; učiň, aby stále přebývali v tvém Srdci a neustále velebili Boží milosrdenství.

Věčný Otče, pohleď svým milosrdným okem na duše dětí i na duše všech tichých a pokorných, kteří se nejvíc podobají tvému Synu a vůní svých ctností se povznášejí k tvému trůnu, Otče milosrdenství, prosíme tě pro lásku a zalí­bení, které máš v těch duších, požehnej celému světu, abychom všichni spolu vzdávali stále čest tvému milosrdenství. Amen.

Modlitba Korunky k Božímu Milosrdenství

7. den

MODLEME SE za ctitele milosrdenství Božího.

Nejmilosrdnější Ježíši, jehož Srdce je Láska sama, vezmi do svatyně svého nejmilosrdnějšího Srdce duše, které obzvláště ctí a oslavují velikost Božího mi­losrdenství, zahrň je stále větším milosrdenstvím a podpírej je milostí vytrva­losti, statečnosti a trpělivosti.

Věčný Otče, pohleď svým milosrdným okem na duše, které obzvláště osla­vují a uctívají tvou největší vlastnost, to je bezedné tvé milosrdenství, jejichž ústa jsou plna hymnů tvé chvály a ruce plné skutků milosrdenství k bližním: pokorně tě prosíme, abys jim především prokázal stále větší milosrdenství podle důvěry, kterou v tebe skládají, na základě tvého slibu, že je budeš chránit jako svou čest, vždycky, a zvláště v hodinu smrti. Amen.

Modlitba Korunky k Božímu Milosrdenství

8. den

MODLEME SE za duše v očistci, které splácejí svůj dluh Boží spravedl­nosti.

Nejmilosrdnější Ježíši, který jsi řekl: "Buďte milosrdní, jako i váš Otec je milosrdný" (Lk 6,36), vezmi do svatyně svého nejmilosrdnějšího Srdce duše v očistci.

Věčný Otče, pohleď svým milosrdným okem na duše v očistci a pro bolest­né utrpení Krista Pána a pro hořkost, kterou bylo naplněno jeho Nejsvětější Srdce, ukaž jim své milosrdenství. Pokorně tě prosíme, abys na ně hleděl jen skrze rány svého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, jehož milosr­denství převyšuje spravedlnost. Amen.

Modlitba Korunky k Božímu Milosrdenství

9. den

MODLEME SE za vlažné duše, které Kristu Pánu způsobily tolik utrpení v Getsemanech.

Nejmilosrdnější Ježíši, který jsi dobrota sama, přiveď do svatyně nejmi­losrdnějšího Srdce všechny vlažné duše. Ponoř je do ohně své čisté lásky a ro­zehřej znovu jejich srdce svou horlivostí, aby i ony chválily tvé nevyčerpatelné milosrdenství.

Věčný Otče, pohleď svým milosrdným okem na vlažné duše. Pokorně tě prosíme pro hořké utrpení tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Kris­ta a pro jeho tříhodinový smrtelný zápas na kříži, zapal je novou horlivostí pro tvou slávu a vlej do jejich srdce opravdovou lásku, aby v ní vydávaly svědectví skutky milosrdenství zde na zemi a chválily tvé milosrdenství na věky. Amen.

Modlitba Korunky k Božímu Milosrdenství

Střelná modlitba:

Ó, Krvi a Vodo,

která jsi vytryskla z Ježíšova Srdce jako zdroj milosrdenství pro nás,

DŮVĚŘUJI TI!

Střelnou modlitbu je možné se modlit kdykoli během dní novény nebo i v ostatní dny roku.

Category: