ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Od 14/4/2014

clip_image002TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN

14. 4. 2014 - 20. 4. 2014

motto týdne:

„Kristus byl poslušný až k smrti.“

PONDĚLÍ 14.4.

Iz 42,1-7 Jan 12,1-11

Komentář: Iz 42,1-7

Vnímej při četbě tohoto úryvku Ježíše služebníka, jeho službu stvoření, jeho službu tobě samému, jeho uzdravující přicházení do tvého života, jeho vyvádění na svobodu...

ÚTERÝ 15.4.

Iz 49,1-6 Jan 13,21-33.36-38

Komentář: Iz 49,1-6

Čti tento text a měj přitom opět na mysli Ježíše Služebníka. Děkuj za jeho poslání, za jeho ochotu rozšířit spásu až do končin země...

STŘEDA 16.4.

Iz 50,4-9a Mt 26,14-25

Komentář: Iz 50,4-9a

Opět se při četbě tohoto textu dívej na Ježíše, na jeho cestu, na jeho poslušnost Otci, na to, jak se na něm tato Izajášova píseň naplnila...

ČTVRTEK 17.4. Zelený čtvrtek

Ex 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26 Jan 13,1-15

Komentář: 1 Kor 11,23-26

Vstupujeme do každoročního vrcholu oslavy naší spásy... Spolu s Izraelity slavícími Paschu měj „přepásaná bedra, obuv na nohou a hůl v ruce“ – buď ve střehu, aby ti tyto dny neproklouzly mezi prsty, aby tvé srdce nezůstalo netknuté, aby ses potkal s Ježíšem trpícím i s Ježíšem Zmrtvýchvstalým...

PÁTEK 18.4. Velký pátek

Iz 52,13 – 53,12; Žid 4,14-16; 5,7-9 Jan 18,1 – 19,42

Komentář: Žid 4,14-16; 5,7-9

Tváří v tvář Ježíšově smrti na kříži i tvým hříchům, které jej na něj přivedly, přistup s důvěrou k trůnu milosti a pevně se drž našeho vynikajícího velekněze, který má soucit s námi slabými...

SOBOTA 19.4. Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (po setmění)

Gn 1,1 – 2,2; Gn 22,1-18; Ex 14,15 – 15,1; Iz 54,5-14; Iz 55,1-11; Bar 3,9-15.32 – 4,4; Ez 36,16-17a.18-28; Epištola Řím 6,3-11 Mt 28,1-10

Komentář: Ex 14,15 – 15,1

Spolu se zachráněnými Izraelity zpívej oslavnou píseň „Chci zpívat Hospodinu, neboť je velmi vznešený“ a děkuj za své vysvobození, které se dnes v noci má opět stát pevnou skutečností tvého života.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – cyklus A 20. 4. 2014

Dnešní ráno je okamžikem prozření. Právě dnes ženy i apoštolové zjišťují, že hrob je prázdný. Jde o největší slavnost celého liturgického roku. Proto se mohou číst různé texty (druhé čtení i evangelium). V textech se samozřejmě dotýkáme zvěsti vzkříšení. V prvním čtení shrneme jádro křesťanské zvěsti, ve druhém čtení objevíme důsledky života vykoupeného člověka a konečně v evangeliu zažijeme spolu se ženami a apoštoly první okamžiky vzkříšení.

1. ČTENÍ

Svatý Petr zažije podivuhodnou věc. Zdá se mu sen, že má jít navštívit pohanského setníka Kornélia (pro Židy navštívení pohana byla znečišťující skutečnost). A pak přijdou poslové Kornélia. Díky vidění najde odvahu jít s nimi, a když přijde k setníkovi, ujme se slova a zvěstuje evangelium. Tak zde máme zachycené jedno z nejlepších shrnutí křesťanské zvěsti.

Sk 10,34a.37-43

Petr se ujal slova a promluvil: „Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel. A my jsme svědky všeho toho, co konal v Judsku a v Jeruzalémě. Ale pověsili ho na dřevo a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu, aby se viditelně ukázal, ne všemu lidu, ale jen těm, které Bůh předem vyvolil za svědky, totiž nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. On nám přikázal, abychom hlásali lidu a se vší rozhodností dosvědčovali: To je Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří.“

ŽALM 118

Tento žalm je považován za velikonoční zpěv. Jeho text kopíruje základní tajemství vykoupení. Proto se během Velikonoc objevuje mnohokrát.

Odpověď: Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho!

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, – jeho milosrdenství trvá navěky. – Nechť řekne dům Izraelův: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“ Hospodinova pravice mocně zasáhla, – Hospodinova pravice mě pozvedla. – Nezemřu, ale budu žít – a vypravovat o Hospodinových činech. Kámen, který stavitelé zavrhli, – stal se kvádrem nárožním. – Hospodinovým řízením se tak stalo, – je to podivuhodné v našich očích.

2. ČTENÍ

Dnes je možné volit mezi naším textem, anebo 1 Kor 5,6b-8. Náš text předchází kritika křesťanů, kteří si nechají předpisovat, co mají jíst či čeho se mají dotýkat. Autor však takovou „askezi“ zásadně odmítá. Je postavena na vnějších věcech tohoto světa a nikoli na Bohu.

Kol 3,1-4

Bratři! Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi. Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Kristus, náš velikonoční beránek, je obětován, proto slavme svátky s Pánem. Aleluja.

EVANGELIUM

Předchozí text vypráví o pašijích a končí pohřbením Ježíše. A nato následuje náš text. Zanechaná plátna svědčí o tom, že Ježíš nebyl odnesen, ale sám vstal, podobně ani roušku z jeho hlavy by nikdo neskládal. Důležité je slovo o víře druhého učedníka!

Jan 20,1-9

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.

K ZAMYŠLENÍ

Aleluja naplňuje dnešní den. Toto slovo je rozkazem: „Chvalte Pána!“ Nejen, že apoštolové zakouší překvapení ze setkání s živým Kristem, ale především hřích, který znamenal oddělení od Boha, je přemožen vítězstvím bohočlověka Krista. Jak podivuhodné tajemství. Bůh svět nepředělal, nezahubil, stále běží ve stejných kolejích, a přece je něco zcela jinak. Nejsme již jen otroky hmotného světa, vlastních vášní… ale máme volný přístup do Boží blízkosti. To je dar vykoupení, to je radostné Aleluja.

Category:

Květná neděle 13/4/2014

Dolní Němčí – oznámení

§ Dary nemocných: 15 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý ve 14 hodin navštívím nemocné v charitním domě a bude tam možnost přijmout svátost smíření. V úterý je ještě možnost svátosti smíření v 18 hodin ve Slavkově a Horním Němčí. Od čtvrtka se již zpovídat nebude.

§ Ve středu je mše svatá ráno v 7:30 hodin.

§ Na Velký pátek bude křížová cesta po obci večer ve 20:30 hodin. Pokud to počasí dovolí, začneme na prostranství před farou. Protože prožíváme Rok rodiny, bude křížová cesta s texty Jana Pavla II (který bude na neděli Božího milosrdenství svatořečen) obětována za rodiny. Mezi jednotlivými zastaveními by kříž nesly jednotlivé rodiny (zvláště rodiny s dětmi malými či mladšími). Prosím, zapište se v kostele.

§ V kostele je také rozpis na četbu Božího slova při obřadech velikonočního třídenní. Prosím lektory, aby se zapsali.

§ Na velikonoční neděli se žehnají pokrmy. A při mších svatých bude diecézní sbírka na kněžský seminář v Olomouci.

§ Pán Bůh zaplať všem, kteří se zapojili do Postní almužny.

§ V rámci velikonoční doby 2014 Arcibiskupství olomoucké nabízí zasílání citátů otce arcibiskupa Jana Graubnera formou SMS. Citáty budou tematicky zaměřené k Roku rodiny. Pro přihlášení odběru odešlete SMS ve tvaru: VAM +JAN na telefonní číslo 736 315 315. Služba je zdarma (platí se jen objednací SMS dle vašeho tarifu).

§ V úterý 15. 4. od 21:35 bude v televizi Nova v pořadu Víkend odvysílána cca 7 minutová reportáž o Manželských večerech, křesťanské aktivitě pro manžely. Kurz Manželské večery tvoří osm setkání. Záměrem kurzu je pomoci všem manželským párům posílit a prohloubit jejich partnerský vztah. Více najdete třeba na www.manzelskevecery.cz

§ Benefiční koncerty pro Gabču (dětská mozková obrna), na kterém vystupuje naše schola Nekonečno, mužský pěvecký sbor Dolněmčané a cimbálová muzika Cifra, budou 25. 4. ve 20 hodin ve Zlíně, 27. 4. 2014 v 19 hodin v Uherském Hradišti a 11. 5. v 18 hodin v Uherském Brodě. Více na: www.facebook.com/koncertyprogabcu

Svatý týden v Dolním Němčí

Zeleným čtvrtkem začíná nejposvátnější doba celého liturgického roku. Proto přicházejte na jednotlivé obřady a tyto dny prožijte ve zvláštní usebranosti i mimo kostel. Na Zelený čtvrtek obřady začínají v 18:30 hodin. Po mši svaté jsou modlitby v getsemanské zahradě. Velký pátek je den přísného postu (půst od masa a pouze jednodenní nasycení). Ráno v 8 hodin můžeme začít den modlitbou breviáře v kostele. Velkopáteční obřady začínají pak v 18:30 hodin a křížová cesta po obci ve 20:30 hodin. Bílá sobota je den bdění u Božího hrobu a proto den ticha. Snažte se i doma nepouštět si hudbu, rádio či televizi. Ráno v 8 hodin bude opět modlitba breviáře v kostele. Od 8:30 hodin bude příležitost ke bdění u Božího hrobu. Ve 14 hodin bude rozjímavá pobožnost pro děti. Velikonoční vigilie začne ve 20 hodin. Je to slavnost světla, Božího slova a vody s obnovou křestního slibu. Při této bohoslužbě bude udělen křest malému dítěti. Nedělní bohoslužby jsou jako obvykle v 7:30 a 10:30 hodin. Na velikonoční pondělí bude bohoslužba jen v 7:30 hodin.

***********************************************************************

Horní Němčí – oznámení

§ Dar na kostel: 400 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý v 18 hodin je předvelikonoční zpovídání v Horním Němčí i Slavkově.

§ Ve středu od 9 hodin navštívím nemocné ve Slavkově a Horním Němčí.

§ Na velikonoční neděli se žehnají pokrmy. A při mši svaté bude diecézní sbírka na kněžský seminář v Olomouci.

§ Pán Bůh zaplať všem, kteří se zapojili do Postní almužny.

§ V rámci velikonoční doby 2014 Arcibiskupství olomoucké nabízí zasílání citátů otce arcibiskupa Jana Graubnera formou SMS. Citáty budou tematicky zaměřené k Roku rodiny. Pro přihlášení odběru odešlete SMS ve tvaru: VAM +JAN na telefonní číslo 736 315 315. Služba je zdarma (platí se jen objednací SMS dle vašeho tarifu).

§ V úterý 15. 4. od 21:35 bude v televizi Nova v pořadu Víkend odvysílána cca 7 minutová reportáž o Manželských večerech, křesťanské aktivitě pro manžely. Kurz Manželské večery tvoří osm setkání. Záměrem kurzu je pomoci všem manželským párům posílit a prohloubit jejich partnerský vztah. Více najdete třeba na www.manzelskevecery.cz

Svatý týden v Horním Němčí

Zeleným čtvrtkem začíná nejposvátnější doba celého liturgického roku. Proto přicházejte na jednotlivé obřady a tyto dny prožijte ve zvláštní usebranosti i mimo kostel. Na Zelený čtvrtek obřady začínají v 16 hodin. Velký pátek je den přísného postu (půst od masa a pouze jednodenní nasycení). Modlitba křížové cesty začíná v 17:15 hodin a velkopáteční obřady pak v 18 hodin. Bílá sobota je den bdění u Božího hrobu a proto den ticha. Snažte se i doma nepouštět si hudbu, rádio či televizi. Od 9 hodin bude příležitost ke bdění u Božího hrobu. Velikonoční vigilie začne ve 20 hodin. Je to slavnost světla, Božího slova a vody s obnovou křestního slibu. Nedělní bohoslužba je v Horním Němčí v 9 hodin a na velikonoční pondělí v 9 hodin ve Slavkově.

Category:

Velikonoční arcibiskupovy myšlenky

plakat_VAM2014_3zmena

Od 7/4/2014

clip_image002TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN

7. 4. 2014 - 13. 4. 2014

motto týdne:

„Odstraňte ten kámen!“

PONDĚLÍ 7.4.

Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 Jan 8,1-11

Komentář: Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62

Danielovo jméno znamená „Bůh zjednává právo“. Kde ve svém životě mohu být Danielem, kde je potřeba, aby bylo zjednáno právo a já tomu mohu napomoci? A kdo z mého okolí (či na druhém konci světa) potřebuje moji modlitbu, aby se domohl práva?

ÚTERÝ 8.4.

Nm 21,4-9 Jan 8,21-30

Komentář: Nm 21,4-9

Za koho se dnes mohu přimlouvat (tak jako Mojžíš), aby byl zbaven jedu hříchu, aby byl zachráněn z moci zla?

STŘEDA 9.4.

Dan 3,14-20.91-92.95 Jan 8,31-42

Komentář: Dan 3,14-20.91-92.95

Moje poslušnost Božím příkazům i v protivenství a nepřízni světa může být pro někoho svědectvím o důležitosti Boha a jeho přikázání v mém životě...

ČTVRTEK 10.4.

Gn 17,3-9 Jan 8,51-59

Komentář: Gn 17,3-9

Padni spolu s Abramem na svou tvář (je-li to možné, tak opravdu padni při modlitbě na tvář jako výraz nejhlubší pokory) před Hospodinem, děkuj za jeho smlouvu s tebou, za odpuštění tvých hříchů, za obnovení smlouvy skrze Kristovu smrt na kříži...

PÁTEK 11.4.

Jer 20,10-13 Jan 10,31-42

Komentář: Jer 20,10-13

Navzdory všemu protivenství se Jeremiáš pevně spoléhá na Hospodina, připomíná si jeho sílu a jistou pomoc, a to ho vede ke chvále, ke zpěvu Hospodinu. Dokážeš také v trápeních a nejistotách svého života od nich odhlédnout a chválit svého Pána?

SOBOTA 12.4.

Ez 37,21-28 Jan 11,45-56

Komentář: Ez 37,21-28

I ty máš podíl na věčné smlouvě pokoje, na Božím požehnání, na jeho přebývání mezi lidmi... Je tvým Bohem, patříš do jeho lidu. Připomeň si ve svém srdci tyto skutečnosti a vezmi si je do všeho svého dnešního konání.

Květná neděle – cyklus A 13.4.2014

Květná neděle začíná připomínkou vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma. Lidé před něj kladou snítky palem a on jako král vjíždí do města Davidova. Před průvodem se čte evangelium. Mše pokračuje jako obvykle, ale evangelium je mnohem delší, neboť se čtou pašije.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Místo vstupní antifony se čte: Mt 21,1-11 (průvod s ratolestmi): Když se Ježíš a jeho učedníci přiblížili k Jeruzalému a přišli k Betfage u Olivové hory, poslal dva učedníky napřed a řekl jim: „Jděte do té vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco namítal, řekněte: ‘Pán je potřebuje a hned je pošle nazpátek.’“ To se stalo, aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka: „Řekněte siónské dceři: Hle, tvůj král k tobě přichází pokorný, sedí na oslu, na oslátku, mláděti soumara.“ Učedníci šli a udělali, jak jim to Ježíš nařídil. Přivedli oslici a oslátko, prostřeli na oslátko své pláště a on se na pláště posadil. Veliké množství lidu pak prostřelo své pláště na cestu, jiní sekali ze stromů ratolesti a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: „Hosana synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Hosana na výsostech!“ Jakmile vjel do Jeruzaléma, vzrušení zachvátilo celé město a lidé se ptali: „Kdo je to?“ Ze zástupu jim odpovídali: „To je ten prorok, Ježíš z galilejského Nazareta.“

1. ČTENÍ Text Iz 40 – 55 vznikl v době babylónského zajetí. Vystupuje zde postava „služebníka Hospodinova“, který přichází zachránit svůj lid. Jeho role je však zvláštní, sám ponese mnohou bolest za svůj lid. Ale Boží moc není krátká na vykoupení, jak říkají verše předcházející našemu úryvku.

Iz 50,4-7 Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného poučovat utěšujícím slovem. Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníka. Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou. Pán, Hospodin, mi však pomáhá, proto nejsem potupen. Proto dávám své tváři ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu zahanben.

ŽALM 22 Tento žalm Ježíš začíná recitovat na kříži a jako by ho recitoval až do velikonočního rána, kdy zazní zlomový verš 23 (poslední recitovaná sloka).

Odpověď: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?

Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí, – šklebí rty, pokyvují hlavou: – „Spoléhal na Hospodina, ať ho vysvobodí, – ať ho zachrání, má-li ho rád!“ Obkličuje mě smečka psů, – tlupa zlosynů mě svírá. – Probodli mi ruce i nohy, – spočítat mohu všechny své kosti. Dělí se o můj oděv, – losují o můj šat. – Ty však, Hospodine, nestůj daleko, – má sílo, pospěš mi na pomoc! Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, – uprostřed shromáždění budu tě chválit. – „Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho, – slavte ho, všichni z Jakubova potomstva, – boj se ho, celé Izraelovo plémě!“

2. ČTENÍ Svatý Pavel cituje hymnus, kterým chce povzbudit čtenáře. Tento text je však jedním z nejzásadnějších vyjádření, kterými Písmo popisuje obsah a význam Ježíšova kříže.

Flp 2,6-11 Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.

Zpěv před Evangeliem

Kristus byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno.

EVANGELIUM V našem textu uvádíme zkrácenou verzi pašijí. Ježíšova misie by zcela ztratila smysl, pokud by nepřišly události Velikonoc. Jeho smrt a vzkříšení všechno vyřčené posouvají do úplně nové roviny. Ježíš na sebe vzal lidský hřích a smrt, ale tím jeho příběh nekončí!

Mt 27,33-54 Když došli na místo zvané Golgota, což znamená „Lebka“, dali mu pít víno smíchané se žlučí. Okusil, ale pít nechtěl. Přibili ho na kříž a rozdělili si jeho šaty losováním. Potom si tam sedli a hlídali ho. Nad hlavu mu připevnili nápis s udáním jeho provinění: „To je Ježíš, židovský král.“ Zároveň s ním byli ukřižováni dva zločinci, jeden po pravici, druhý po levici. Ti, kdo přecházeli okolo, potupně proti němu mluvili. Potřásali hlavou a říkali: „Chceš zbořit chrám a ve třech dnech ho zase vystavět. Zachraň sám sebe! Jsi-li Syn Boží, sestup z kříže!“ Stejně tak se mu posmívali i velekněží s učiteli Zákona a staršími a říkali: „Jiným pomohl, sám sobě pomoci nemůže. Je prý to izraelský král! Ať nyní sestoupí z kříže, a uvěříme v něho. Spoléhal na Boha, ať ho teď vysvobodí, má-li v něm zalíbení. Přece řekl: ‘Jsem Boží Syn!’“ Stejně ho tupili i ti, kdo byli spolu s ním ukřižováni. Od dvanácti hodin nastala tma po celém kraji až do tří odpoledne. Kolem tří hodin zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eli, Eli, lema sabachthani?“, to znamená: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Když to uslyšeli někteří z těch, kdo tam stáli, říkali: „On volá Eliáše!“ Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, nastrčil ji na rákosovou hůl a chtěl mu dát pít. Ostatní však říkali: „Počkej, chceme vidět, zdali ho přijde Eliáš zachránit.“ Ježíš však znovu vykřikl mocným hlasem a skonal. Vtom se chrámová opona roztrhla v půli odshora až dolů, země se zatřásla, skály se rozpukly, hroby se otevřely a mnoho těl zesnulých svatých bylo vzkříšeno. Po jeho vzkříšení vyšli z hrobů, vešli do Svatého města a ukázali se mnoha lidem. Když setník a jeho lidé, kteří měli u Ježíše stráž, viděli to zemětřesení a všechno, co se dělo, hrozně se polekali a říkali: „To byl opravdu Syn Boží.“

K ZAMYŠLENÍ Vstupujeme do Svatého týdne. Cílem není jen soustředění se na bolest Krista, ale rozjímání o Božím vítězství nad smrtí resp. lidským hříchem. Ježíšova smrt, byla nesmírně bolestnou a tragickou, ale díky ní jsme zachráněni: „Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno… a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.“

Category:

Neděle 6/4/2014

Dolní Němčí – oznámení

§ Dar ročníku 1933: 500 Kč. Dar ročníku 1964: 500 Kč. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Oblastní charita Uherský vyhlašuje 2. sbírku potravin a prosí všechny, kdo by se chtěli do této sbírky zapojit, aby přinesli trvanlivé potraviny - olej, mouku, cukr, rýži, těstoviny, trvanlivé mléko polotučné a luštěniny - ve středu 9.4. 2014 v 18:00 – 18:15 ke kostelu, kde budou moct tyto potraviny předat pracovníkům charity. Sbírka potravin, která se konala v adventu, se velmi osvědčila, veškeré potraviny zůstaly v děkanátu a pomohly mnoha lidem. Děkujeme mnohokrát. Více o užitku sbírky na: http://goo.gl/hwTTHg

§ Ve čtvrtek a pátek od 8:30 hodin navštívím nemocné se svatým přijímáním.

§ V pátek povedou křížovou cestu děti 4. a 5. třídy spolu se sestrou Miladou. Po křížové cestě bude ve dvoraně katecheze sestry Milady pro třeťáky a na faře katecheze otce Petra pro jejich rodiče.

§ V sobotu od 9 hodin bude předvelikonoční zpovídání v Dolním Němčí. Přijďte zavčas! Další příležitost je v neděli odpoledne od 14 hodin v Uherském Brodě a v úterý 15. dubna v 18 hodin v Horním Němčí a Slavkově.

§ V sobotu ve 20 hodin je na faře další setkání manželů. Přijďte se duchovně povzbudit.

§ Příští neděli, prosím, přineste do kostela Postní almužnu. Díky za vaše dary.

§ Postní děkanátní setkání mládeže se uskuteční v sobotu 12. dubna. Začátek je ve farním kostele v UB v 9.00h, vrchol v 15.00h mší svatou v Prakšicích, kterou bude sloužit generální vikář olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík – srdečně zveme nejen mladé, ale také všechny rodiny. Bližší podrobnosti na plakátcích, upozorňujeme především na sportovní oblečení. Vše se koná za každého počasí.

§ Tento týden se celá církev modlí za mládež. Prosím, pamatujme na to ve svých osobních modlitbách.

§ Děkuji všem, kteří pomáhali při velkém úklidu kostela před svátky. Pán Bůh zaplať za vaši službu.

§ Pozvánka do kina: Kino Máj v Uherském Brodě bude promítat celovečerní dokumentárního filmu Všechny moje děti, který přibližuje romskou misi faráře p. Mariána Kuffy ze Žakovců. Farář Marián Kuffa a Institut Krista Velekněze se již 25 let věnuje pomoci lidem na okraji společnosti. Termíny: 8.4. v 16:30 hodin, 14.4. ve 20:00 hodin.,

§ Příležitost k setkání s knězem (svátost smíření, duchovní rozhovor nebo společná modlitba) v tomto týdnu: Pondělí 8 – 9 hodin a čtvrtek 20 – 21 hodin. Samozřejmě se můžeme osobně domluvit i na jiném termínu. (Kontakty: fadolninemci@ado.cz, 605 536 726)

 

Horní Němčí – oznámení

§ Oblastní charita Uherský vyhlašuje sbírku potravin a prosí všechny, kdo by se chtěli do této sbírky zapojit, aby přinesli trvanlivé potraviny - olej, mouku (hladká a polohrubá), cukr (krystal, moučka), rýži, těstoviny, trvanlivé mléko polotučné a luštěniny - ve středu 9.4.2014 v 17:30 – 17:45 ke kostelu, kde budou moct tyto potraviny předat pracovníkům charity. Sbírka potravin, která se konala v adventu, se velmi osvědčila, veškeré potraviny zůstaly v děkanátu a pomohly mnoha lidem. Děkujeme mnohokrát. Více o užitku sbírky na: http://goo.gl/hwTTHg

§ V sobotu od 9 hodin bude předvelikonoční zpovídání v Dolním Němčí. Další příležitost je v neděli odpoledne od 14 hodin v Uherském Brodě a v úterý 15. dubna v 18 hodin v Horním Němčí a Slavkově.

§ Postní děkanátní setkání mládeže se uskuteční v sobotu 12. dubna. Začátek je ve farním kostele v UB v 9.00h, vrchol v 15.00h mší svatou v Prakšicích, kterou bude sloužit generální vikář olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík – srdečně zveme nejen mladé, ale také všechny rodiny. Bližší podrobnosti na plakátcích, upozorňujeme především na sportovní oblečení. Vše se koná za každého počasí.

§ Tento týden se celá církev modlí za mládež. Prosím, pamatujme na to ve svých osobních modlitbách.

§ Příští neděli, prosím, přineste do kostela Postní almužnu. Díky za vaše dary.

§ Pozvánka do kina: Kino Máj v Uherském Brodě bude promítat celovečerní dokumentárního filmu Všechny moje děti, který přibližuje romskou misi faráře p. Mariána Kuffy ze Žakovců. Farář Marián Kuffa a Institut Krista Velekněze se již 25 let věnuje pomoci lidem na okraji společnosti. Termíny: 8.4. v 16:30 hodin, 14.4. ve 20:00 hodin.,

§ Příležitost k setkání s knězem v Dolním Němčí (svátost smíření, duchovní rozhovor nebo společná modlitba) v tomto týdnu: Pondělí 8 – 9 hodin a čtvrtek 20 – 21 hodin. Samozřejmě se můžeme osobně domluvit i na jiném termínu. (Kontakty: fadolninemci@ado.cz, 605 536 726)

Category:

1. Potravinová sbírka v uherskobrodském děkanátu

1. Potravinová sbírka v uherskobrodském děkanátu

Oblastní charita Uherský Brod ve spolupráci s kněžími v děkanátu uspořádala 1. potravinovou sbírku, která proběhla těsně před Vánocemi v adventní době.

Myšlenka zorganizovat tuto sbírku vzešla z praxe: naše organizace je totiž stále častěji kontaktována mnoha lidmi, jež se ocitají v nouzi a kterým jejich finanční prostředky nestačí k zajištění základních potřeb – stravy.

Přestože jsou každoročně uvolněny finanční prostředky z výtěžku Tříkrálové sbírky, které jsou cíleně zaměřeny na pomoc rodinám s dětmi či jednotlivcům, kteří se ocitli v nouzi, je tento nápad - disponovat potravinovou pomocí - velmi dobrý a potřebný.

Potravinová pomoc může být po vyhodnocení situace žádajícího poskytnuta ihned. Člověk v obtížné situaci jí často vyřeší svou akutní nouzi a mnohdy nepotřebuje a ani nepožaduje další finanční pomoc z tříkrálové sbírky. Obdržení potravin mu totiž pomůže překonat období, na které už mu nestačily vlastní prostředky - např. dávky hmotné nouze nebo jiný aktuální příjem.

Potravinová pomoc je také velmi podpůrná a výchovná v kombinaci s následně poskytovanou finanční pomocí z tříkrálové sbírky, neboť se s žádajícím dá lépe pracovat. Například pokud potřebuje uhradit dluh za elektřinu, navrhneme mu sjednat si splátkový kalendář na postupné umořování dluhu. Hotovost, kterou by musel odložit na jídlo pak, může použít na splátku vzniklého dluhu a my mu pomůžeme zajistit stravu z trvanlivých potravin v potravinové pomoci a netrvanlivé potraviny mu nakoupíme. Tak tyto žadatele vedeme k vynaložení kroků změnit jejich situaci. Příkladů z praxe jsou desítky.

Aniž bychom v naší organizaci něco předpokládali, v lednu 2014 došlo ke kolapsu systému, který zajišťuje vyplácení dávek hmotné nouze a státní sociální podpory. Mnohé rodiny jsou z různých důvodů odkázány pouze na tyto dávky, a pokud jsou jim vyplaceny i jen o několik dnů později, dostávají se do závažných platebních a mohou vést až ke krizovému momentu, kdy nejsou sto zajistit to nejdůležitější – jídlo. Odbor Hmotné nouze a Státní sociální podpory využil institutu Tříkrálové pomoci a takto ohrožené lidi posílal k nám, abychom jim pomohli.

Kontaktovaly nás řádově desítky občanů, což je poměrně vysoké číslo. Žádali zpravidla o vyplacení přímé pomoci. Ta má však svá pravidla a rozhodně se nevyplácí okamžitě. Musí dojít k přešetření sociální situace, doložení příjmů a výdajů žadatele a komplexní posouzení celé jeho situace.

Právě v tomto okamžiku jsem byla nesmírně vděčná, že máme k dispozici potraviny z proběhlé sbírky a můžeme těmto lidem pomoci a pomoci jim okamžitě. Tito lidé byli velmi příjemně překvapeni a především vděčni. Mnohým z nich obdržené potraviny pomohly překonat období, kdy čekali na vyplacení dávek a o další finanční pomoc už ani nežádali.

Mé počáteční obavy o smysluplnosti uspořádání této sbírky se ukázaly jako zbytečné a jsem ráda, že zde mohu potvrdit svou pozitivní zkušenost. Získali jsme k dispozici nástroj, který pomáhá cíleně, okamžitě, tam kde je potřeba. Pocit, který jsem vnímala jako zpětnou vazbu je neobyčejně příjemný. Působí na mne jako uspokojení, že práce, kterou s kolegy vykonáváme, má veliký smysl. A za sebe, mohu-li, bych si přála, aby se v ní pokračovalo. Kvůli výše popsané lednové situaci se potravinový sklad poměrně rychle vyprázdnil, a proto jsme děkanát přizvali opět ke spolupráci se zorganizováním 2. potravinové sbírky tentokrát v Postní době.

Dovoluji si jménem naší organizace, Oblastní charity Uherský Brod, poděkovat kněžím děkanátu za dobrou spolupráci při organizování adventní potravinové sbírky. Poděkování směřuje i k pracovníkům organizace, kteří se aktivně sbírky zúčastnili a největší díky patří všem vám dobrým lidem, kteří jste přinesli svůj příspěvek ve formě daru potravin na předem ohlášené místo.

Terezie Fojtíková

Od 31/3/2014

clip_image002TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN

31. 3. 2014 - 6. 4. 2014

motto týdne:

„Jsme snad i my slepí?“

PONDĚLÍ 31.3.

Iz 65,17-21 Jan 4,43-54

Komentář: Iz 65,17-21

„Nebude se vzpomínat na to, co minulo.“ Bůh má i pro tebe připravené věci nové, dobré a lepší, než jsi dosud zažíval. Uvěříš mu?

ÚTERÝ 1.4.

Ez 47,1-9.12 Jan 5,1-3a.5-16

Komentář: Ez 47,1-9.12

Široká řeka Boží lásky a milosrdenství, řeka hluboká, dávající život...

STŘEDA 2.4.

Iz 49,8-15 Jan 5,17-30

Komentář: Iz 49,8-15

Ten, který se slitoval, který nezapomíná, který tě vyslyšel, v čas spásy ti pomohl a chránil tě; ten tě posílá, abys o jeho milosrdenství vydával svědectví, aby i druzí se mohli radovat tvojí radostí – radostí ze spásy a odpuštění.

ČTVRTEK 3.4.

Ex 32,7-14 Jan 5,31-47

Komentář: Ex 32,7-14

„Hospodin se nad nimi slitoval.“ Hospodin se nad tebou slitoval. Hospodin se nad tebou slitovává. Jaká bude tvoje odpověď v dnešní den?

PÁTEK 4.4.

Mdr 2,1a.12-22 Jan 7,1-2.10.25-30

Komentář: Mdr 2,1a.12-22

Text prorocky líčící Kristovu situaci je i pozváním k modlitbám za ty, kteří jsou kdekoli na světě za svoji víru trápeni a pronásledováni.

SOBOTA 5.4.

Jer 11,18-20 Jan 7,40-53

Komentář: Jer 11,18-20

Jeremiáš svoji při svěřuje Hospodinu, na něj spoléhá, kvůli němu je jako krotký beránek, kterého vedou na porážku. V čem si z něj mohu vzít příklad pro svůj život?

5. neděle postní – cyklus A 6.4.2014

Pátá postní neděle je zaměřena na zásadní velikonoční téma vzkříšení. Je vidět, jak pečlivě liturgové vybírali texty, aby zásadní velikonoční témata protkala celou postní dobu. Zastavíme se tedy nejen u pojmu vzkříšení, ale také u jeho důsledků, jak ukáže druhé čtení, podobně jako dlouhé vyprávění o vzkříšení Lazara, které především klade důraz na dialog Ježíše a Marty. Starozákonní text proroka Ezechiela nás sice vrátí o šest set let zpět, ale o to více zahlédneme, jak pojem vzkříšení již v této době vystupuje do povědomí Izraele.

1. ČTENÍ

Prorok Ezechiel vystupuje v babylonském zajetí (6. stol. př. Kr.). Jeho lid propadá zoufalství ze ztráty vlastní země i svého kultu. Ale prorok vidí situaci jinak. Ve vizi zahlédne údolí plné suchých kostí, které však dostanou znovu podobu lidí a ožijí Božím duchem (Ez 37,5-10). Stane se z nich mohutné vojsko. Ve verši 11 říká Izrael: „…zanikla naše naděje, jsme ztraceni.“ To Bůh odmítá, jak čteme v naší perikopě.

Ez 37,12-14

Toto praví Hospodin Bůh: „Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. Tu poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás ven, můj lide! Vdechnu vám svého ducha a ožijete, usídlím vás ve vaší zemi, a tak poznáte, že já, Hospodin, jsem to řekl a vykonal“ – praví Hospodin.

ŽALM 130

Žalm koresponduje jak s prvním čtením, tak i s vyprávěním o vzkříšení Lazara, které zazní v evangeliu. Ale především je modlitbou plnou naděje.

Odpověď: U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení.

Z hlubin volám k tobě, Hospodine, – Pane, vyslyš můj hlas! – Tvůj sluch ať je nakloněn – k mé snažné prosbě! Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, – Pane, kdo obstojí? – Ale u tebe je odpuštění, – abychom ti mohli v úctě sloužit. Doufám v Hospodina, – duše má doufá v jeho slovo, – má duše čeká na Pána – více než stráže na svítání. Více než stráže na svítání – ať čeká Izrael na Hospodina, – neboť u Hospodina je slitování, – hojné je u něho vykoupení. – On vykoupí Izraele – ze všech jeho provinění.

2. ČTENÍ

List Římanům předkládá propracovanou teologickou obhajobu ospravedlnění z víry. Vrcholem této argumentace je osmá kapitola. Je vystavěna na protikladu „těla“ a „Ducha“, kde tělem je míněno hříchem zasažené lidství podléhající znovu a znovu pádu, kdežto Duchem je míněn Boží duch.

Řím 8,8-11

Bratři! Ti, kdo žijí svému tělu, nemohou se líbit Bohu. Ale vy žijete ne podle těla, nýbrž podle Ducha, jestliže skutečně ve vás přebývá Duch Boží. Kdo totiž nemá Kristova Ducha, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, tělo je podrobeno smrti kvůli hříchu, ale duch je plný života, protože je ospravedlněn. A když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelná těla svým Duchem, který sídlí ve vás.

Zpěv před Evangeliem

Já jsem vzkříšení a život, praví Pán; kdo věří ve mne, neumře navěky.

EVANGELIUM

Velké vyprávění o vzkříšení Lazara předznamenává Ježíšovo vzkříšení. Je orámováno Ježíšovým úvodem (Lazarova smrt je ke slávě Boží) a na konci vyjádřením Kaifáše (lépe, když jeden člověk zemře za lid). Zásadním zlomem je víra Marty, která vyznává vzkříšení jako cosi velmi vzdáleného. Ježíš její teoretickou víru radikálně proměňuje.

Jan 11,1-45

Byl jeden nemocný, Lazar z Betánie, vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. To byla ta Marie, která pomazala Pána olejem a utřela mu nohy svými vlasy. Ten nemocný byl její bratr Lazar. Sestry tedy poslaly k Ježíšovi se vzkazem: „Pane, ten, kterého miluješ, je nemocen.“ Když to Ježíš uslyšel, řekl: „To není nemoc k smrti, ale k slávě Boží, aby jí byl oslaven Boží Syn.“ Ježíš měl rád Martu a její sestru i Lazara. Když tedy uslyšel, že je nemocen, zůstal ještě dva dni v místě, kde byl. Potom teprve řekl svým učedníkům: „Pojďme znovu do Judska!“ Učedníci mu odpověděli: „Mistře, nedávno tě chtěli židé ukamenovat – a zas tam jdeš?“ Ježíš na to řekl: „Nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtne, protože vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopýtne, protože v něm není světlo.“ Po těch slovech ještě dodal: „Náš přítel Lazar spí, ale jdu tam, abych ho probudil.“ Učedníci mu řekli: „Pane, jestliže spí, uzdraví se.“ Ježíš však mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o skutečném usnutí. Ježíš jim tedy řekl otevřeně: „Lazar umřel. A jsem rád, že jsem tam nebyl, kvůli vám, abyste uvěřili. Ale pojďme k němu!“ Tomáš – řečený Blíženec – vyzval ostatní učedníky: „Pojďme i my, ať zemřeme s ním!“ Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je už čtyři dny v hrobě. Betánie byla blízko Jeruzaléma, jen asi patnáct honů od něho. K Martě a Marii přišlo mnoho židů, aby je potěšili v žalu nad bratrem. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, chvátala mu naproti. Marie zůstala v domě. Marta řekla Ježíšovi: „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by byl neumřel. Ale vím i teď, že ať bys žádal Boha o cokoli, Bůh ti to dá.“ Ježíš jí řekl: „Tvůj bratr vstane.“ Marta mu odpověděla: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“ Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“ Odpověděla mu: „Ano, Pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.“ Po těch slovech odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí: „Mistr je tu a volá tě.“ Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš totiž dosud nedošel do vesnice, ale byl ještě na tom místě, kam mu Marta přišla naproti. Když uviděli židé, kteří byli u Marie v domě a těšili ji, že rychle vstala a vyšla, šli za ní; mysleli si, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. Jakmile Marie došla tam, kde byl Ježíš, a uviděla ho, klesla mu k nohám a řekla mu: „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by byl neumřel.“ Když Ježíš viděl, jak pláče ona a jak pláčou i židé, kteří přišli zároveň s ní, v duchu byl hluboce dojat, zachvěl se a zeptal se: „Kam jste ho položili?“ Odpověděli mu: „Pane, pojď se podívat!“ Ježíš zaplakal. Židé říkali: „Hle, jak ho miloval!“ Ale někteří z nich řekli: „Copak nemohl ten, který otevřel oči slepému, také dokázat, aby on neumřel?“ Ježíš byl znovu hluboce dojat a přišel ke hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl: „Odstraňte ten kámen!“ Sestra zemřelého Marta mu namítla: „Pane, už zapáchá, vždyť je tam čtvrtý den.“ Ježíš jí odpověděl: „Řekl jsem ti přece, že budeš-li věřit, uvidíš slávu Boží.“ Odstranili tedy kámen. Ježíš obrátil oči vzhůru a řekl: „Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já jsem ovšem věděl, že mě vždycky vyslyšíš. Ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem mě, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal.“ Po těch slovech zavolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“ Mrtvý vyšel, ovázán na nohou i na rukou pruhy plátna a s tváří omotanou šátkem. Ježíš jim nařídil: „Rozvažte ho a nechte odejít!“ Mnoho z těch židů, kteří přišli k Marii a uviděli, co Ježíš vykonal, v něj uvěřilo.

K ZAMYŠLENÍ

Vzkříšení Lazara je velkolepou předehrou velikonočního příběhu. Něco je zde ale jinak. Lazar je vzkříšen zpět do života pozemského. Ježíšovo vzkříšení překračuje smrt definitivně a smrt již nad ním nemá vládu. Sledujme však Martu. Její rozhovor s Ježíšem je zcela logicky plný bolesti, ale Ježíš ji vede k zásadní víře: „Já jsem vzkříšení a život.“ Pro Martu se to stalo zcela reálným. Jak je to reálné pro nás?

Category: