ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Od 23/1/2012

clip_image002TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN

23. 1. 2012 - 29. 1. 2012

motto týdne:

„Obraťte se a věřte evangeliu!“

PONDĚLÍ 23.1. sv. Ildefonse

2 Sam 5,1-7.10 Mk 3,22-30

Komentář: Mk 3,22-30

Odmítání Ježíše, jeho moci, jeho uzdravující lásky je činem, který vede člověka k věčnému zatracení. Pros za lidi, kteří poznali Ježíše jako svého Vykupitele a odmítli jej.

ÚTERÝ 24.1. památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

2 Sam 6,12b-15.17-19 Mk 3,31-35

Komentář: Mk 3,31-35

Patřím do jeho rodiny … jsem jeho bratrem či sestrou – jestliže plním Ježíšovu vůli ve svém životě, jestliže jej následuji…

STŘEDA 25.1. svátek Obrácení sv. Pavla

Sk 22,3-16 nebo Sk 9,1-22 Mk 16,15-18

Komentář: Sk 22,3-16

Zkus si v krátkosti říci svůj příběh víry, popsat svoji cestu s Pánem a děkuj za vše, čím tě Pán na tvé cestě již obdařil.

ČTVRTEK 26. 1. památka sv. Timoteje a Tita

2 Tim 1,1-8 nebo Tit 1,1-5 Lk 10,1-9

Komentář: Lk 10,1-9

Učedníci jsou posláni po dvou. Ani ty nejsi poslán jen sám, ale ve společenství bratří a sester.

PÁTEK 27.1. sv. Anděly Merici, panny

2 Sam 11,1-4a.5-10a.13-17 Mk 4,26-34

Komentář: Mk 4,26-34

I do tvého srdce bylo zaseto semeno Božího království, klíčí a roste v tvém srdci, přináší plody. Děkuj za obdarování a otvírej se Božímu požehnání…

SOBOTA 28.1. památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

2 Sam 12,1-7a.10-17 Mk 4,35-41

Komentář: Mk 4,35-41

V klidu mého pokoje se ten příběh čte lehce, ale jak je tomu, když se nacházím v nějaké osobní bouři? Dokážu se spolehnout na Krista? Co mi může pomoci v učení se tomu?

4. neděle v mezidobí – cyklus B 29.1.2012

Tuto neděli čteme o Ježíšově prvním veřejném skutku, který zmiňuje Markovo evangelium. Lidé se diví... Ale my jsme dnes pozváni, abychom nejen zahlédli divotvůrce konajícího zázraky (evangelium). Jsme pozváni nechat se Kristem léčit. Toto pozvání je důležité slyšet (1. čtení), což není samozřejmé (viz Žalm). Proto je pro nás tolik utěšující, že předně náš Pán přijal Otcovo pozvání. On neselhal. Děkujme tedy za spásu, prosme o svobodu, odvahu slyšet a nechat se Bohem uzdravit.

1. ČTENÍ

Děj knihy Deuteronomium se odehrává těsně před vstupem do zaslíbené země. Mojžíš před svou smrtí opakuje Izraeli předpisy a zákony. V kapitolách 17 až 26 předkládá obecné normy (král, soudci, svědkové…). Mezi nimi je i odstavec věnovaný prorokům (18,9-22). V první části (10-13) odsuzuje pohanské praktiky (věštění, …). Pohané tyto praktiky vyznávají, ale Izrael bude mít lidi z vlastního středu, vybavené Božím duchem.

Dt 18,15-20

Mojžíš řekl lidu: „Hospodin, tvůj Bůh, ti vzbudí proroka, jako jsem já, z tvého středu, z tvých bratrů, toho budete poslouchat. To jsi právě žádal od Hospodina, svého Boha, na Chorebu v den shromáždění, když jsi říkal: ‘Nemohu už slyšet hlas Hospodina, svého Boha, nemohu se už dívat na tento veliký oheň, abych nezemřel.’ Hospodin mi tehdy řekl: ‘Správně mluví. Vzbudím jim proroka, jako jsi ty, ze středu jejich bratrů a vložím svoje slova v jeho ústa a sdělí jim vše, co mu poručím. Kdo by však neposlechl mých slov, která bude mluvit v mém jménu, toho poženu k zodpovědnosti. Prorok, který by se opovážil mým jménem říkat, co jsem mu neporučil, nebo který by mluvil ve jménu jiných bohů, takový prorok musí zemřít!’“

ŽALM 95

Odpověď: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

Pojďme, jásejme Hospodinu, – oslavujme Skálu své spásy, – předstupme před něho s chvalozpěvy – a písněmi mu zajásejme! Pojďme, padněme, klaňme se, – poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! – Neboť on je náš Bůh – a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: – „Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, – jako tehdy v Masse na poušti, – kde mě dráždili vaši otcové, – zkoušeli mě, ač viděli mé činy.“

2. ČTENÍ

V návaznosti na minulou neděli pokračujeme ve čtení 7. kapitoly listu Korinťanům; jde o souhrn odpovědí na několik otázek týkajících se manželství a celibátu. Pavlova odpověď si nečiní nárok na systematický výklad. Nemluví zde o zvláštním povolání, službě v manželství. Naznačuje pouze křehkou hranici mezi lidskou emocionalitou a duchovním světem člověka.

1 Kor 7,32-35

(Bratři a sestry!) Rád bych, abyste byli bez starostí. Kdo nemá manželku, stará se o věci Páně, jak by se líbil Pánu. Ale kdo je ženatý, stará se o věci světské, jak by se líbil manželce, a je rozdělen. A žena nevdaná a panna se stará o věci Páně, aby byla svatá na těle i na duši. Ale když se provdá, stará se o věci světské, jak by se líbila muži. To však říkám ve vašem zájmu, ne abych na vás hodil smyčku, ale abych vás vedl k počestnosti a k nerušené oddanosti Pánu.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti. Aleluja.

EVANGELIUM

V prvních kapitolách evangelií se setkáváme s Kristem, který svým jednáním i slovy vysvětluje, co znamená spasitel. Jde v první řadě o moc nad duchem zla, ale i nad zlem v dalších formách, jak lze číst v dalších kapitolách.

Mk 1,21-28

V městě Kafarnau vstoupil Ježíš v sobotu do synagogy a učil. Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Začal křičet: „Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!“ Ale Ježíš mu přísně rozkázal: „Mlč a vyjdi z něho!“ Nečistý duch posedlým zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a ptali se jeden druhého: „Co je to? Nové učení – a s takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a poslouchají ho!“ A pověst o něm se hned roznesla všude po celém galilejském kraji.

K ZAMYŠLENÍ

Ježíš je pravý prorok, který pouze neslibuje. Jeho slovo je doloženo množstvím skutků: uzdravení, přemožení ďábla, rozmnožení chlebů, utišení bouře, vzkříšení mrtvého, … První část evangelií je tedy zjevením, kdo je spasitel, zachránce, vykupitel. Zároveň je to ale také odhalení Otcovy tváře. Bůh nestojí o zlo v žádné podobě. Zlo není součástí jeho plánu. On stojí o člověka. V neposlední řadě při čtení těchto evangelijních textů nás samotné zasahují tato slova. Vždyť onen nemocný jsem JÁ! To Ježíš přichází k nám, aby nás léčil, osvobodil a zachránil!

Category: