ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 13/5/2012

Májové pobožnosti v Dolním Němčí v tomto týdnu:

Dnes v neděli 13. května je májová pobožnost s mariánskými nešporami v 18,30 hodin. Pondělí, středa, čtvrtek a pátek - po mši svaté. V nedělí ve 14 hodin.

Dolní Němčí – oznámení

§ Sbírka na hody činila 13 600 Kč. Ostatní dary: 1 200 Kč. Pán Bůh zaplať.

§ K pastýřskému listu o rodinách se můžete vrátit na webu farnosti.

§ Katecheze o Duchu svatém tento týden budou ve středu při mši svaté a v neděli při mši v 7,30 hodin.

§ Mše svatá zvláště pro děti bude v pátek. Od 17,45 hodin mají děti příležitost ke svátosti smíření. Také si děti vezměte v kostele básničky na májové pobožnosti. V pátek při mši svaté rozbalíme další „dárek“ Ducha svatého.

§ V pátek začíná novéna před slavností Seslání Ducha svatého. Je k dispozici vzadu v kostele (20 Kč můžete dát do nedělní sbírky). Jiná svatodušní novéna je také na webu Pastoračního střediska v Praze: http://goo.gl/4ojwG

§ V pátek večer po mši svaté a májové bude v 19,30 hodin společná modlitba s dospělými biřmovanci, kteří na slavnost Seslání Ducha svatého svátost biřmování přijmou v olomoucké katedrále. V průběhu setkání bude i katecheze o modlitbě a právě zahájení novény k Duchu svatému.

§ V neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Chtěl bych vyjádřit upřímné Pán Bůh zaplať! všem, kteří se podíleli na přebudování místnosti na garáž a sklad. Díky za vaši nezištnou pomoc, které si velmi vážím. Jsem rád, že farní dvorana nám slouží. Nyní se i farní dvůr stal hezkým místem.

§ V sobotu 19. května se koná pouť Proglasu a TV Noe na Svatém Hostýně. A hned na druhý den, v neděli 20. 5. je tam pouť včelařů.

§ Letos bude slavnost Božího Těla v Dolním Němčí ve čtvrtek po slavnosti 1. svatého přijímání, tj. 7. června.

§ V neděli 10. června bude Dětský den.

***************************************************************************

Májové pobožnosti v Horním Němčí a Slavkově v tomto týdnu:

V úterý v 17 hodin ve Slavkově a v 18 hodin v Horním Němčí. Ve čtvrtek ve Slavkově v 16,30 hodin a v Horním Němčí po večerní mši svaté. V neděli ve 14 hodin v Horněmčí.

Horní Němčí – oznámení

§ Dary na opravy kostela: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

§ Mši svatou ve čtvrtek bude sloužit ve Slavkově otec Česlav z Uherského Brodu.

§ V pátek je spolčo dětí na faře v 15 hodin.

§ Vrcholí příprava na 1. svaté přijímání. Ve čtvrtek v náboženství se chci přesvědčit, jestli děti umí základní vědomosti víry potřebné k přijetí svátostí. V sobotu v 17 hodin bude v kostele nácvik na nedělní slavnost, první svatá zpověď dětí a příležitost ke zpovědi také pro rodiče a příbuzné. Vlastní slavnost 1. svatého přijímání je v neděli v 9 hodin.

§ V pátek začíná novéna před slavností Seslání Ducha svatého. Je k dispozici vzadu v kostele (20 Kč můžete dát do nedělní sbírky). Jiná svatodušní novéna je také na webu Pastoračního střediska v Praze: http://goo.gl/4ojwG

§ V neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ V sobotu 19. května se koná pouť Proglasu a TV Noe na Svatém Hostýně. A hned na druhý den, v neděli 20. 5. je tam pouť včelařů.

§ Letos bude slavnost Božího Těla v Horním Němčí v neděli 10. června.

Pastýřský list k VII. Světovému setkání rodin Milán 30. května - 3. června 2012

Milé sestry, milí bratři, prožíváme květen, který je zvláštním způsobem věnován Ježíšově Matce Panně Marii, ale tento měsíc přináší i řadu dalších podnětů k zamyšlení o dnešní rodině; jednak sté výročí, kdy jako ocenění a uznání důležitosti ženy v rodině byl vyhlášen a poprvé slaven Den matek. Stalo se tak ve Spojených státech amerických a u nás byl tento den slaven (i když s určitým přerušením) od roku 1923 vždy druhou květnovou neděli.

Dále si připomínáme významný den 15. květen, který Valné shromáždění Organizace spojených národů počínaje rokem 1994 vyhlásilo jako Mezinárodní den rodin. Důvodem a cílem bylo posílení vědomí důležitosti rodiny jako základního prvku společnosti a také podnícení institucionálního úsilí národů a jejich politiků k řešení vážných otázek souvisejících s rodinou.

Bezprostředně se tento list věnovaný rodině dotýká už VII. Světového setkání rodin se Svatým otcem Benediktem XVI., které proběhne na přelomu května a června v italském Miláně. Tato setkání rodin probíhají v tříletých intervalech od roku 1994.

Je důležité nezapomínat, že rodina je oblastí, která patří k nejcennějším darům lidstva. Z hlediska společenského poznání nemá dnes rodina žádnou jinou alternativu. Kde jinde se může člověk naučit odpovědnosti? Kde jinde může lépe zrát než v rodině, která je založena na láskyplném, stabilním a rovnoprávném vztahu muže a ženy? Všechna jiná výchovná zařízení jsou úspěšná jen do té míry, do jaké dokážou fungující rodinu napodobit. Naše budoucí společnost, a je tím myšlena občanská společnost, bude natolik svobodná, spravedlivá, vlídná a tolerantní, nakolik rodiče dokážou dobře vychovat své děti. To nemůže udělat nikdo jiný. Přes toto všechno se obvykle o rodinu začne někdo zajímat, až když je před rozpadem. Individualismus a touha po osobním prospěchu, příznačné pro naši dobu, činí rodiny stále křehčími. A prvními oběťmi se pak stávají děti, protože jsou zbaveny opory v jednotě rodičů. Jsou to známé věci a zaměřuje se na ně řada nejen církevních dokumentů, ale i profánních studií.

Jak to vypadá s rodinou dnes?

Je zajímavé, že podle nedávno zveřejněné statistiky devadesát procent obyvatel naší země jako největší hodnotu svého života touží najít vhodného partnera a vydržet s ním v jednom manželství. Pro fakt, že je realita jejich manželství jiná, je uváděno mnoho důvodů. Patří k nim nedostatečná komunikace v rodinách, chybějící pozitivní vzory ve vlastní rodině, přesvědčení, že cesta k úspěšnému životu a osobnímu prospěchu podporovanému společností vyžaduje individualismus, neústupnost, tvrdost, dokonce i určité formy násilí.

A tak jsme svědky toho, jak má nakonec stále méně mladých lidí odvahu se na někoho vázat, založit rodinu a dát život dětem. Bojí se ztráty svobody i zajímavého zaměstnání, které je synonymem pro zajištěnou životní úroveň a je považováno za jediný způsob seberealizace a naplnění vlastní identity. Dalo by se říct, že mnoho lidí touží po cíli, ale nejsou ochotni jít po cestách, které k tomuto cíli vedou.

Na základě toho, co bylo řečeno, chceme vyjádřit poděkování a uznání všem, kteří se nebojí uváženě vstupovat do manželství a nebojí se mít děti, i když s příchodem dětí do rodiny se radikálně mění nároky na oba rodiče, zvláště na matku, která ve většině případů přebírá hlavní tíhu péče. Zaměstnavatel dává rodičům pro výchovu dítěte jakousi „dovolenou". Je zvláštní, že i mnoho lidí považuje toto nové, v porovnání s nasazením v zaměstnání mnohem náročnější vytížení, za jakousi dovolenou. Vážíme si rodičů, kteří chápou rodičovskou péči jako nenahraditelnou pro dítě i pro jeho lidské zrání. Proto mají odvahu spokojit se s nižší životní úrovní a investovat (čas i peníze) do dětí.

Založení rodiny považujeme přinejmenším za rovnocenné úsilí, jakým je budování profesní kariéry, a práci pro rodinu za stejně přínosnou jako práci placenou. Nebojte se investovat do budoucnosti a žijte naplněni nadějí, že i okamžité nepohodlí a s ním spojená oběť přinese dobré ovoce. Početí a výchova dětí je jedinečným a nenahraditelným zdrojem skutečné prosperity společnosti i vás samých, i když to naše současná společnost většinou takto neoceňuje.

Tématem letošního Světového setkání rodin v Miláně je „Rodina, práce a slavení'" Toto téma se dotýká vztahu muže a ženy, jejich přebývání ve světě práce a prožívání jejich vzájemného vztahu v rodině, které je vyjádřeno slovem slavení. Chce se tedy zabývat naléhavou otázkou současné rodiny, aby se stávala „základním místem, kde se láska žije a kde se k lásce vychovává" (Benedikt XVI.), a současně obstát ve shonu každodenního života.

Obětavá láska rodičů pečujících o každé své dítě není v první řadě nějakým výkonem, ale projevem vztahu k dětem. Právě rodiče jim nenahraditelným způsobem pomáhají vytvářet vlastní vztahy ke světu, který je obklopuje, a samozřejmě také k Bohu. Rodina se stává plodnou, když chrání rytmus každodenního života mezi prací a slavením, mezi něhou a láskou, úsilím a nezištností. Také vzájemným odpouštěním utvářejí rodiče životní styl svých dětí. Sestry a bratři, děkujeme každému z vás, kteří přijímáte péči a starost o dobro rodiny jako dar i jako nejdůležitější úkol svého života, a také vám, kteří se za to modlíte. Žehnají vám biskupové naší vlasti.

Category: