ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Odpustky pro věřící u příležitosti VII. Světového setkání rodin

D E K R E T
Uděluje se dar odpustků pro věřící u příležitosti VII. Světového setkání rodin, které se bude slavit v Miláně od 30. května do 3. června 2012.

Při nastávajícím Světovém setkání rodin v Miláně, jehož tématem bude „Rodina - práce a slavení“, se bude oslavovat rodinné společenství s úmyslem poukázat na to, jak co nejlépe smířit požadavky rodiny s prací a se slavnostními dny, zvláště s nedělí, jež je každotýdenními Velikonocemi, dnem Páně i dnem člověka, dnem rodiny a společenství.

Aby se věřící co nejlépe duchovně připravili na svou účast na této události, Svatý otec Benedikt XVI. jim rád uděluje dar odpustků s cílem, aby se při dodržení následujících dispozicí v duchu skutečného pokání a povzbuzeni láskou věnovali posvěcování rodiny a následovali příklad svaté Rodiny – Ježíše, Panny Marie a Josefa.

Udělují se plnomocné odpustky za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce) těm věřícím, kteří se s duchem odpoutaným od veškerého hříchu oddaně zúčastní některé bohoslužby během tohoto Světového setkání rodin i jeho slavnostního zakončení.

Ti věřící, kteří se této události nebudou moci zúčastnit, mohou dosáhnout plnomocných odpustků za stejných podmínek, pokud se v duchovním spojení s věřícími přítomnými v Miláně v rodině pomodlí „Otče náš“, „Věřím v Boha“ a další vroucí modlitby s úmyslem, aby od Božího milosrdenství vyprošovali dosahování výše zmíněných cílů, a to především tehdy, když slova Svatého otce budou přenášena rozhlasem a televizí.

Dále se udělují částečné odpustky věřícím pokaždé, když se s kajícím srdcem budou v uvedené době modlit za blaho rodin.

Předkládaný dekret má platnost pro tuto příležitost. Jakékoli opačné ustanovení není překážkou.

Dáno v Římě, v sídle Apoštolské penitenciárie 17. května 2012, o slavnosti Nanebevstoupení Páně.
Kard. Manuel Monteiro de Castro
hlavní penitenciář

Gianfranco Girotti O. F. M. Conv. titulár. biskup z Mety, regent