ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Od 10/3/2014

clip_image002TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN

10. 3. 2014 - 16. 3. 2014

motto týdne:

„Pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.“

PONDĚLÍ 10.3. sv. Marie Milleret de Brou, zakladatelky řádu

Lv 19,1-2.11-18 Mt 25,31-46

Komentář: Lv 19,1-2.11-18

Která z výzev dnešního úryvku mne bude provázet dnešním dnem, kterou se budu snažit uskutečňovat? Uskutečňovat tak, abych rostl v Hospodinově nároku: „Buďte svatí …“

ÚTERÝ 11.3. blah. Jana de Fabriano Righi, kněze OFM

Iz 55,10-11

Mt 6,7-15

Komentář: Iz 55,10-11

Raduj se a žasni nad silou Hospodinova slova, připomeň si chvíle svého života, kdy jsi toto mohl zažívat a dnes i ve dnech příštích v důvěře očekávej jeho působení…

STŘEDA 12.3. blah. Anděly Salawa

Jon 3,1-10

Lk 11,29-32

Komentář: Jon 3,1-10

Výzva ke změně hříšného chování, k odvrácení se od nepravosti platí i pro mne a pro dnešní den, pro tento půst…

ČTVRTEK 13.3. sv. Patricie, mučednice

Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh (ekum. př. Est 4,17k-m.r-t)

Mt 7,7-12

Komentář: Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh

Svou naději na záchranu a vys¬vo-bození vlož spolu s královnou Ester do vroucí modlitby k Hospodinu, jen na něj se spoléhej…

PÁTEK 14.3. sv. Matyldy, královny

Ez 18,21-28

Mt 5,20-26

Komentář: Ez 18,21-28

Bůh má zalíbení v odpuštění, v milosrdenství, je hotov odpovědět na tvé pokání, na změnu tvého smýšlení, na tvé obrácení...

SOBOTA 15.3. sv. Ludvíky de Marillac, zakladatelka společnosti FdC

Dt 26,16-19

Mt 5,43-48

Komentář: Dt 26,16-19

Jsi Bohem vyvolený. Následuj jej po jeho cestách a naplňuj „z celého svého srdce a z celé své duše“ jeho přikázání lásky.

2. neděle postní – cyklus A 16.3.2014

Druhá postní neděle představuje Boží plán záchrany člověka. Od prvního oslovení člověka (první čtení), přes podstatu či střed křesťanského vyznání víry (druhé čtení i evangelium) až k povzbuzení k vytrvalosti (evangelium).

1. ČTENÍ

Prvních jedenáct kapitol knihy Genezis líčí svět v jeho zrodu: stvoření Bohem a postupné proniknutí hříchu do všech rovin. Vrcholí líčením stavby Babylonské věže. Až ve dvanácté kapitole (náš text) se pohled soustředí na jednoho člověka, od nějž Bůh začne rozvíjet plán záchrany.

Gn 12,1-4a

Hospodin řekl Abrámovi: „Vyjdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Udělám z tebe veliký národ a požehnám ti, oslavím tvé jméno a budeš pramenem požehnání. Požehnám těm, kdo ti budou žehnat, a prokleji ty, kdo tě budou proklínat. V tobě budou požehnána všechna pokolení země.“ Abrám se vydal na cestu, jak mu řekl Hospodin.

ŽALM 33

V Bohu je naše pomoc. Proměňme tento žalm ve svoji modlitbu.

Odpověď: Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.

Hospodinovo slovo je správné, – spolehlivé je celé jeho dílo. – Miluje spravedlnost a právo, – země je plná Hospodinovy milosti. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, – nad těmi, kdo doufají v jeho milost, – aby jejich duše vyrval ze smrti, – aby jim život zachoval za hladu. Naše duše vyhlíží Hospodina, – on sám je naše pomoc a štít. – Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, – jak doufáme v tebe.

2. ČTENÍ

Svatý Pavel píše druhý list spolupracovníkovi v biskupské službě. Hned na začátku ho vyzývá k oživení ducha, kterého dostal, a připomíná, co znamená evangelium. V tomto krátkém textu sv. Pavel shrnul základní podstatu vyznání víry křesťanů!

2 Tim 1,8b-10

Milovaný! Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené s hlásáním evangelia. On nás spasil a povolal svým svatým povoláním, a to ne pro naše skutky, ale z vlastního rozhodnutí a pro milost, kterou nám dal v Kristu Ježíši před dávnými věky. Ale to se projevilo teprve nyní, když přišel náš spasitel Kristus Ježíš. On zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v evangeliu.

Zpěv před Evangeliem

V zářivém oblaku bylo slyšet Otcův hlas: To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!

EVANGELIUM

Synoptická evangelia mají typické části. Nejprve popisují Ježíšovo narození a počátek činnosti. Druhá část začne vyznáním Petra, který Ježíše označí jako mesiáše. Ježíš reaguje slovem o své smrti a vzkříšení. Na to navazuje naše perikopa. Zahalí je oblak, což je odkaz na starozákonní výjev Boha v oblaku. Setká se s Mojžíšem, který přijal Tóru – Zákon, a s Eliášem – největším z proroků. I ti se sklánějí před Ježíšem!

Mt 17,1-9

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. A hle – ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Když ještě mluvil, najednou je zastínil světlý oblak, a hle – z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!“ Jak to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte, nebojte se!“ Po-zdvih¬li oči a neviděli nikoho, jen samotného Ježíše. Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud nebude Syn člověka vzkříšen z mrtvých.“

K ZAMYŠLENÍ

Písmo svaté neobsahuje mnoho míst, která by systematicky shrnovala víru. Spíše jakoby mimochodem v souvislosti jiných věcí autoři otevírají téma podstatných prvků víry. Nejinak je tomu i tuto neděli v povzbuzení Timotejovi. Přesto s úžasem zahlédneme zásadní shrnutí: Bůh nás nejprve zachránil obětí vlastního Syna a pak nás zavolal či povolal. Nejde o naše zásluhy, ale o jeho milost a výsadu. Tato milost znamená, že je zlomena smrt a my máme život. Lze to aplikovat na konkrétní rovinu: půst není dobou smutku, ale dobou sestupování ke kořenům radosti naší víry!

Category: