ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Cesta světla – VIA LUCIS

VIA LUCIS

Všichni známe postní pobožnost křížové cesty, která ve 14 zastaveních přibližuje Ježíšovu cestu od Pilátova soudu přes smrt na Golgotě až k uložení jeho těla do hrobu. Cesta světla na ni navazuje a v dalších 14 zamyšleních nás vede od prázdného hrobu k Letnicím. Zmrtvýchvstalý, s nímž se na této cestě setkáváme, nám otvírá novou životní perspektivu.

ÚVOD

Modleme se: Sešli na nás, Otče, svého Ducha světla, abychom pronikli do tajemství Velikonoc tvého Syna, který nám ukazuje pravý osud člověka. Prosíme, uschopni nás k lásce, abychom byli věrnými svědky tvého přechodu ze smrti do života. Amen.

R01a.jpg
1. zastavení
JEŽÍŠ VSTAL Z MRTVÝCH

Z evangelia podle Matouše
„Anděl řekl ženám: Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel.“ (Mt 28,5-6)

Anděl oznamuje novinu života: „Nemějte strach!“ Člověk na to od vždycky čeká: smrt je mrtvá. Zazářil život. Je třeba, abychom se nechali znovu probudit touto zvěstí, aby se stala středem našeho srdce a celého našeho života.

Vzkříšený Ježíši, svět potřebuje znovu slyšel tvé evangelium. Učiň nás důvěryhodnými hlasateli této krásné zvěsti. Dej, ať myslíme jako ty, milujeme jako ty, sloužíme jako ty. Amen.


R02.jpg
2. zastavení
UČEDNÍCI NACHÁZEJÍ PRÁZDNÝ HROB

Z evangelia podle Jana
„Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna, ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív; spatřil vše a uvěřil.“ (Jan 20,6-8)

Dějiny by byly velmi smutné, pokud by onen Jeruzalémský hrob zůstal uzavřený s tělem Spravedlivého uvnitř. Bylo by to vítězství zla nad dobrem, vítězství ničeho nad bytím. Věříme, jako učedník Jan, v Boží všemohoucnost. Bůh může, neboť je mocný, Bůh chce, neboť je Otec, Bůh činí, neboť je věrný.

Jedině ty, vzkříšený Ježíši, znovu přinášíš do našeho života radost a dáváš nám vidět prázdný hrob. Dej, ať plně důvěřujeme všemohoucnosti tvé lásky, která přemáhá i smrt. Amen.


R03.jpg

3. zastavení
VZKŘÍŠENÝ SE UKAZUJE MAGDALÉNĚ

Z evangelia podle Jana
Ježíš jí řekl: "Marie!" Obrátila se a zvolala hebrejsky: "Rabbuni", to znamená 'Mistře'. Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: "Viděla jsem Pána a toto mi řekl." (Jan 20,16.18)

Vzkříšený svěřuje jedné ženě úkol hlásat hlasatelům nádhernou zvěst o zmrtvýchvstání. S bohatstvím svého ženství se žena v církvi stává tou, která předává radost a život.

Vzkříšený Ježíši, ty nás voláš, protože nás miluješ. Pomoz nám kráčet po cestách světa, v rodině, ve škole, v práci a hlásat to, co jsi nám svěřil - zprávu o životě. Amen.


R04.jpg

4. zastavení
VZKŘÍŠENÝ NA CESTĚ DO EMAUZ

Z evangelia podle Lukáše
„Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři hodiny cesty, A jak to v řeči probírali, připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi. A on jim řekl: Jak jste nechápaví! To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci! Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech Písma.“ (Lk 24,13.15.25.27)

Ježíš řekl: „Já jsem cesta,“ tedy cesta Boha k člověku. A jako Vzkříšený se vydává na potemnělé stezky vnitřně rozervaného lidstva, aby se stal cestou člověka k Bohu. Ježíš, skrytý Bůh, se v Emauzích stává naším společníkem na cestě. Naslouchá, ptá se a pak vysvětluje. Dává nám poznat, že v Něj máme malou důvěru a že jsme ve své naději netrpěliví.

Zůstaň s námi, Pane. Večer pochybností a úzkostí svírá srdce každého člověka. Zůstaň s námi, Pane, neboť se připozdívá. A učiň z nás svědky svých velikonoc. Amen.


R05.jpg

5. zastavení
VZKŘÍŠENÝ SE DÁVÁ POZNAT PŘI LÁMÁNÍ CHLEBA

Z evangelia podle Lukáše
„Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči a poznali ho; ale on zmizel jejich zrakům.“ (Lk 24, 30-31)

Emauzy, to je pomalý proces poznání: dvěma učedníkům se otevírají oči při lámání chleba a víra dovršuje otevřenost srdce. Je třeba jít do školy Emauz. Pokaždé když otevíráme dveře srdce pro toto jiné, nepoznané, nacházíme otevřené dveře Božího srdce.

Pane slávy, pomoz nám připravovat naše slavení tím, že budeme umývat unavené nohy nejposlednějších, tím, že budeme přijímat do svého srdce a do svých domovů potřebné, kteří jsou tvým živým obrazem. Amen.


R06.jpg

6. zastavení
VZKŘÍŠENÝ SE UKAZUJE DVANÁCTI

Z evangelia podle Lukáše
Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich a řekl jim: "Pokoj vám." Řekl jim: "Proč jste tak zmateni a proč vám takové věci přicházejí na mysl? Podívejte se na mé ruce a nohy: vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně." (Lk 24,36.38-39)

Vzkříšený je trpělivým Mistrem – slovem a gesty vede své přátele k přijetí pravdy o vzkříšení. Velikonoce nejsou mýtus, Vzkříšený je živý a je znamením živého Boha. Svět musí mít příležitost dotknout se ran z lásky v církvi Vzkříšeného. Dnešní člověk očekává, že potká svědky Vzkříšeného, specialisty na znamení.

Vzkříšený Ježíši, dej ať se s tebou setkáváme jako s Živým a osvoboď nás od přízraků, které si o tobě vytváříme. Uschopni nás, abychom byli tvými znameními, aby svět uvěřil. Amen.


R07.jpg

7. zastavení
VZKŘÍŠENÝ DÁVÁ MOC ODPOUŠTĚT HŘÍCHY

Z evangelia podle Jana
Téhož dne večer - prvního dne po sobotě - když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: "Pokoj vám." Ježíš jim znovu řekl: "Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás." Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou." (Jan 20, 19.21-23)

Vzkříšený zde předává pokoj, šalom, odpuštění hříchů. Tak se dotýkáme samotného základu lásky, která obdarovává a odpouští. Člověk uhasil smysl života. A tak celý svět potřebuje pokoj. Dvě třetiny světa jsou plné bídy, ale je možné znovu povstat – církev Vzkříšeného má moc odpouštět naše hříchy uzavřenosti a sobectví.

Přijď, Duchu svatý, ty který jsi láskou Otce a Syna, a pohni nás ke spravedlnosti a pokoji, dej ať přejdeme od hříchu k milosti. Naplň nás láskou, ať jsme velikonočními lidmi. Amen.


R08.jpg

8. zastavení
VZKŘÍŠENÝ UTVRZUJE VÍRU TOMÁŠE

Z evangelia podle Jana
Potom řekl Tomášovi: "Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!" Tomáš mu odpověděl: "Můj Pán a můj Bůh." (Jan 20, 27-28)

Nevěřící Tomáš je uchopen za ruku a veden, aby se dotknul ran zemřelého, který vstal z mrtvých. Tyto jizvy jsou zárukou Ježíšových tvrzení. Moderní člověk, zvyklý nejdříve si věci ověřit, potřebuje Tomášovu zkušenost. Nám věřícím je svěřen úkol rozmnožovat znamení vzkříšení – církev věřících je věrohodná, pokud jsou v ní mučedníci a služebníci.

Vzkříšený Ježíši, víra není snadná, ale přivádí ke štěstí. Pane života, přijď nám vstříc v naší nedůvěře, daruj nám víru, vzbuď v nás důvěru, upevni nás ve věrnosti. Amen.


R09.jpg

9. zastavení
VZKŘÍŠENÝ SE SETKÁVÁ SE SVÝMI U TIBERIADSKÉHO JEZERA

Z evangelia podle Jana
„Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl: "Nemáte něco k jídlu?" Odpověděli: "Nemáme." Řekl jim: "Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete." Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb.“ (Jan 21, 4-6)

Ježíš prosí o pokrm. Vyjadřuje tuto prosbu, aby s lidmi ještě sdílel jejich potřeby, aby se zúčastnil jejich každodenního jídla. Ježíš klepe také na dveře dnešního světa, chce vstoupit. Je to svět unavený a deprimovaný, plný světel, ale také beze světla, plný povrchních úspěchů, kde srdce zůstává prázdné jako rybářská síť bez úlovku. Ježíš Vzkříšený se přibližuje a žádá, abychom znovu rozhodili sítě naděje a lásky.

Vzkříšený Ježíši, učiň nás poslušnými, abychom mohli po svých neúspěších obnovit naději. Učiň nás svědky tvých Velikonoc v každodenním životě, v našich stereotypech a problémech, kde na nás od vždycky čekáš. Amen.


R10.jpg

10. zastavení
VZKŘÍŠENÝ UDĚLUJE PETROVI PRIMÁT

Z evangelia podle Jana
Zeptal se ho potřetí: "Šimone, synu Janův, máš mne rád?" Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: "Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád." Ježíš mu řekl: "Pas mé ovce! " (Jan 21, 17)

Vzkříšený Ježíš se setkává s Petrem a žádá na něm trojí vyznání lásky. Po tomto prověření jeho srdce mu svěřuje pravomoci, které jsou službou lásky. Petr je velikonočním darem. Je to náš bratr, který se stal pastýřem, aby nás vedl ve jménu Ježíšově.

Vzkříšený Ježíši, každého dne se obracíš i na nás. Svěřuješ nám, spolu s Petrem a pod jeho vedením, část svého lidu. Dej nám pochopit, že se o ně dobře staráme tím, že je milujeme a že skrze obětování vlastního života je živíme tvou pravdou a tvým pokojem. Amen.


R11.jpg

11. zastavení
VZKŘÍŠENÝ SVĚŘUJE UČEDNÍKŮM POSLÁNÍ DO SVĚTA

Z evangelia podle Matouše
Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku." (Mt 28, 18-20)

Vzkříšený je Pánem dějin. Moc, kterou mu dal Otec, předává svým přátelům, lidem z masa a kostí, oděným Duchem. Oni přijímají pověření proměnit svět. Ale jak jít dnes do světa? Jak hlásat? Jak proměňovat bez nátlaku? Jak být věrnými Bohu dějin a dějinám Boha? Vzkříšený je s námi až do konce světa.

Vzkříšený Ježíši, samotní nejsme schopni vytrvale nést ani nepatrnou zátěž. Je v nás slabost, obdaruj nás svou silou. Je v nás strach, dodej nám odvahu. Je v nás noc, rozsviť v nás světlo. Jsou v nás krize, dej, ať se proměníme ve svědky tvého Vzkříšení. Amen.


R12.jpg

12. zastavení
VZKŘÍŠENÝ VYSTUPUJE DO NEBE

Ze Skutků apoštolů
„Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel.“ (Sk 1,9)

Poté co Vzkříšený vstoupil do sféry života bez konce, stává se pro běžný pohled našich očí nepostřehnutelným. On však mezi lidmi zůstává podle svého příslibu: „Já jsem s vámi po všechny dny.“ Dnešní člověk, fascinovaný hmotou, není schopen zachytit neviditelné skutečnosti a bojí se, že kvůli pohledu do nebe zapomene na zemi. Nebe však bude konečnou zkušeností všech, kdo zde na zemi žili v jeho předsíni, zvláště chudých a hladových.

Vzkříšený Ježíši, odešel jsi připravit nám místo. Dej ať jsou naše oči zaměřeny tam, kde je věčná radost. Dej, ať v síle tohoto pohledu dokážeme zde na zemi převést od smrti ke vzkříšení každého člověka, zvláště ty nejchudší. Amen.


R13.jpg

13. zastavení
V OČEKÁVÁNÍ DUCHA SPOLU S MARIÍ

Ze Skutků apoštolů
„Potom se z hory, které se říká Olivová, vrátili do Jeruzaléma; není to daleko, jen asi kolik je dovoleno ujít v sobotu. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.“ (Sk 1, 12.14)

Apoštolové očekávají v modlitbě Ducha svatého. Vzkříšený, který již není viditelný očím těla, je dosažitelný pouze očím víry. Dnešní člověk rozptýlený konzumismem na Boha pomalu zapomíná. Je tu však jisté světlo – církev, kterou Pán poslal k záchraně těch, kdo ho hledají. Církev, která je shromážděná v modlitbě a v trvalé jednotě srdcí.

Ježíši Vzkříšený, stále přítomný ve svém velikonočním společenství, sešli nám na přímluvu Panny Marie Ducha života, Ducha radosti, Ducha pokoje, Ducha lásky, Ducha velikonoc. Amen.


R14.jpg

14. zastavení
VZKŘÍŠENÝ POSÍLÁ UČEDNÍKŮM SLÍBENÉHO DUCHA

Ze Skutků apoštolů
„Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.“ (Sk 2, 2-4)

Bůh je věrný. Je věrný svým slibům. Po dovršení sedmi velikonočních týdnů uskutečnil Letnice. V síle Ducha se zrodila církev. Nové lidstvo se vydává na cestu. Věřit v Ducha svatého znamená pro nás, unavené skeptiky, nejen věřit v Boha a jeho Lásku. Znamená to také věřit, že Bůh věří v nás, spoléhá se na nás a mnoho od nás očekává.

Duchu svatý, který nevyslovitelně spojuješ Otce a Syna, který nás spojuješ se Vzkříšeným. Jsi to ty, kdo omlazuješ církev třetího tisíciletí, aby sloužila lidem toužícím po jednotě a pokoje. Chceme tě prosit jako svatý Augustin:
„Dýchej ve mně, Duchu svatý, abych myslel na to, co je svaté.
Povzbuzuj mě, Duchu svatý, abych konal to, co je svaté.
Přitahuj mě, Duchu svatý, abych miloval to, co je svaté.
Posiluj mě, Duchu svatý, abych nikdy neztratil to, co je svaté.“
Amen.


Doporučení ke společné modlitbě Cesty světla:

Úvod
Po znamení kříže může následovat uvedení:
Shromáždili jsme se, bratři a sestry, abychom si uvědomili, jak naše cesta se Vzkříšeným osvěcuje náš život. Budeme se snažit nalézt ve Vzkříšení pramen pokoje, radosti a nového života.

V průběhu jednotlivých zastavení
Po oznámení tématu zastavení:
Klaníme se ti, Vzkříšený Ježíši, a děkujeme ti.
– Neboť svou smrtí a svým vzkříšením jsi dal světu život.
Mezi jednotlivými zastaveními je vhodné vložit sloku nějaké velikonoční písně.

Závěr
Předsedající může pozvat účastníky, aby si od paškálu rozsvítili svíčku a toto „traditio lucis“ doprovodit slovy: „Jdi a nes světlo Krista Vzkříšeného bratřím, které potkáš.“ Poté je možné udělat obnovu křestního slibu. Na závěr opět píseň, např. Regina Coeli.

Category: