ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Novéna k Duchu svatému

Novénu si můžete číst přímo z obrazovky počítače (tlačítko Fullsreen) nebo si ji můžete stáhnout ve formátu PDF (tlačítko Download)

Ježíšovo výkupné dílo se uskutečňuje na kříži a ve zmrtvýchvstání. Předtím, po tři léta, chodil po této zemi, učil lidi životu Božího království, dával lidem poznat a zakusit Ducha jeho království. Po svém zmrtvýchvstání říká apoštolům: „Přijměte Ducha svatého!“ (Jan 21.k ) Dnes se obrací na každého z nás a říká: „Přijměte Ducha svatého a buďte silní ve víře.“ Novénou, kterou se začínáme modlit po slavnost Nanebevstoupení Páně, si chceme uvědomit, čím jsme se skrze Ježíše a Ducha svatého, stali. Chceme sobě i světu vyprosit milost prožívání tohoto obdarování.

Při tvorbě novény byly použity myšlenky o. biskupa Hrdličky.

Co je třeba: Něco málo z našeho času, (15 min denně) ztišení v srdci, ochota k modlitbě – nejlépe společné - víru v sílu tvé modlitby a vytrvalost.

Konkrétně: Přečíst úryvek z Písma svatého, krátké zamyšlení, rozhovor s Ježíšem, prodlévání v modlitbě.

********************************************************

1. den Společně se modlili… Sk 1, 12 - 14

Modlitba umožňuje dívat se na věci, lidi i události Boží optikou

Modlitba a důvěrné prodlévání v Boží blízkosti jsou tím nejmocnějším pramenem síly, zralého rozhodování a schopnosti zvládnout i velké náročné úkoly.

Ten, kdo tvrdí, že na modlitbu nemá čas, klame sám sebe. Měl by daleko více času, kdyby se modlil.

- Modlitba vnáší jasno do života, osvobozuje a oprošťuje od zbytečných zátěží
a stresů.

- Modlitba umožňuje dívat se na věci, lidi i události Boží optikou, a proto se nabízí daleko jasnější přehled i nadhled.

***

2. den Duch Boží a duch zla Lk 11, 15-26

Protože Duch svatý v nás přebývá

Zlý duch, satan, o kterém se někdy ani nemluví /jako by neexistoval/, je přítomen všude v blízkosti Ježíše, aby mařil jeho dílo.

Kolik alarmů – systémů musí být nainstalováno, aby mohla fungovat galerie vzácných děl, kolik pojistek platíme za věci mnohem méně důležité, než je to nejcennější: stav naší duše. Podobně fungují i kontrolní světélka v palubních deskách vozidel a informují nás o stavu nádrže, baterie, mazání…

- Jak ale sledujeme svědomí, to kontrolní zařízení v člověku? Kolik škod tak vzniká na Božím majetku, kterým jsme my sami tím, že nekontrolujeme, nedbáme na znamení?

- Protože je Ježíš v naší blízkosti, protože Duch svatý v nás přebývá, je v našich silách čelit protivníkovi a odrazit jeho nápor.

***

3. den Dělníci na vinici Mt 20, 1 - 16

Boží království trpí nedostatkem pracovních sil

Svět kolem nás řeší problémy s nezaměstnaností. Lidí je více, než pracovních příležitostí. Mnoho lidí trpí nedostatkem živobytí, ale také tím, že se nemohou uplatnit.

U Boha je tomu naopak. Svět je obrovským pracovištěm Ducha svatého. Je v něm toho tolik, co je třeba změnit. Boží království trpí nedostatkem pracovních sil!

- Celý náš život, naše práce, radosti, utrpení, volný čas, prostě všechno je třeba proměnit v práci na Boží vinici. K tomu stačí pouze myšlenka na Boha.

- Během dne chceme obnovovat své povolání pracovat pro Ježíše ochotně, vědomě a naplno.

***

4. den Co za to dostaneme? Mt 19,23 - 30

Prodělal na své lásce

Co za to? To je základní otázka tržního myšlení. Petr dává tuto otázku Pánu Ježíši. Ten ho neokřikl, ale pečlivě vysvětluje, aby byla odpověď jasná a srozumitelná.

Láska učedníků byla v té době ještě nezralá. Teprve zralá láska se již nebude na nic ptát. Bude pouze dávat a nebude počítat. Láska učedníků, posílená Duchem svatým dorostla ke zralosti. Pro Boží království dali všechno – dokonce i vlastní život.

- Kolik na tom všem vydělal Ježíš? Co z toho měl, když přišel na svět, miloval až do krajnosti? Mnohými byl odmítnut, trpěl, zemřel na kříži. Těžko si jen představit, kdo by na své lásce prodělal hůř.

- I když to všechno věděl dopředu, nic nemohlo jeho lásku zastavit.

***

5. den Mistře, co dobrého mám dělat? Mt 19,16 - 22
Skryté rezervy

Někdy máme pocit, že stojíme před Bohem se zahanbením a s vědomím vlastní hříšnosti. Uvědomujeme si, co nás tíží a kolik dobrého jsme zanedbali.

Bůh nám dopřává také opačný pocit. Člověk jakoby si uvědomoval své skryté rezervy. Poznává, v čem byl obdarován, jaké hřivny dostal a k čemu by je měl využít. Cítí, že chce vykonat víc, že na to má. Poznává, že by měl překročit dosavadní trend průměrnosti v duchovním životě. Cítí se být tažen výš. Jde jistě o Boží dar, o vnuknutí Ducha svatého.

- Mistře, co dobrého mám dělat? Jak málo lidí si klade tak dobrou otázku. Otázka je znamením zralé víry.

- Bůh nám staví velmi vysokou laťku, ale také vlídně napoví, co máme udělat, dá sílu a provází nás, abychom to uskutečni.

6. den „Kde se to v něm vzalo?“ Mt 13, 54 – 58

Je dobré stát v úžasu před Kristem

Představme si galerii vzácných originálů. Lidé chodí od jednoho obrazu ke druhému a tají se jim dech: Pravý Rembrant, El Grego… S jakou úctou vnímají tyto hodnoty.

Zkusme si představit, že lidé kolem nás jsou takové originály, živé obrazy samotného Boha.

- Často jsou narušeny k nepoznání, vybledlé, přemalované různými vrstvami nánosů a nátěrů, přetvářek. To by nás nemělo odradit, ale alarmovat, abychom vzácné obrazy pomohli restaurovat, zachránit.

- i my jsme často těmi narušenými originály. I v nás bývá Boží obraz nezřetelný. Pokud se často zahledíme do Krista, on nás bude postupně měnit ke své podobě.

***

7. den Poklad ukrytý v poli Mt 13, 44 – 46

Zcela od základů mohou změnit život

Kolik lidí si ani neuvědomuje, co vlastně znamená křest. Kolik bohatství máme ukryto v naší duši, jaké skryté hodnoty, které mohou od základu změnit náš život.

- člověk ve svém životě podřizuje všechno tomu, co je pro něho nejdražší, co by nevyměnil ani za všechno na světě. Žiji s vědomím, že Bůh ve mně ukryl svůj poklad, že mi daroval obrovskou milost – dar, který má přinést užitek? Každý pokřtěný je nositelem velkých možností.

- Ježíš je ten hledač pokladů, ví, kde je i ve mně ukryt. On sám, koupí, lépe řečeno vykoupí to pole vlastní krví. A pak, když mu patřím promění ten skrytý poklad ve štěstí radost a pokoj pro mě i pro druhé. y

***

8. den Dal učedníkům a učedníci zástupům Mt 14, 13 – 21

Slavení Eucharistie je zázrakem nasycení

Ježíš vykoná zázrak rozmnožení člověka vlastní božskou mocí. Vzápětí ale zaměstná učedníky. Lidé se pohodlně posadí, zatímco učedníci dostanou na starost celou organizaci velkého nasycení. Musí chléb brát, roznášet, předávat. Ježíš záměrně a vědomě zapojuje právě své přátele do svého díla.

- Pokud máme být skutečnými Kristovými služebníky a přáteli, musíme počítat s tím, že je třeba přednostně sloužit těm druhým.

- Ježíš neučinil zázrak z ničeho, ale vykonal jej s účastí člověka, přijal jeho podíl, byť nepatrný, kterého se někdo vzdá ve prospěch druhých. I dnes Ježíš čeká na vklad člověka, byť jen malý, aby mohl vykonat zázrak.

***

9. den „Ty jsi Mesiáš!“ Mt 16,13 – 23

Jen v Duchu svatém můžeme říct: Ježíš je Pán.

Po seslání Ducha svatého o Letnicích, Petr vystupuje se svědectvím: Toho, kterého jste ukřižovali, ten vstal z mrtvých, jak to všechno bylo předpověděno, On je Pánem a Mesiášem. I zde se naplňují slova: Jen v Duchu svatém můžeme říct: Ježíš je Pán.

- Když Petr slyšel Ježíšovu předpověď, rozhodně prohlásil: To se ti nikdy nesmí stát. I my můžeme a patrně často říkáme k Boží vůli: Ne, to se nesmí stát! Často se ani nechceme vyhýbat Boží vůli, ale zaznívá to tehdy, když se díváme na věci pouze lidským pohledem.

- podobně jako Petrovi, i nám Bůh pomáhá, abychom vyznali: Ježíš je Mesiáš. Aby to bylo vyznání nejen slovní, ale celou bytostní.

***

Nabídka modliteb:

Desátek růžence: Který Ducha svatého seslal.

Kancionál č. 003, č. 422

Koinonia č. 144

Vzývání Ducha svatého

Přijď, Duchu moudrosti, a osvěť náš rozum, abychom stále jasněji poznávali Kristovo učení, zapal naše srdce, abychom se radovali z jeho velikosti a krásy, posilni naši vůli, abychom podle něho stále dokonaleji žili.

Přijď, Duchu rozumu, a nauč nás veškeré pravdě, abychom alespoň trochu pochopili, jaká je šířka a délka, výška a hloubka nekonečné moudrosti
a vědomosti Boží.

Přijď, Duchu rady, a nauč nás v každé životní situaci správně se rozhodnout pro to, co je ke cti a slávě Boží a co prospěje ke spáse našich duší.

Přijď, Duchu síly, a posilni naši statečnost a odvahu, abychom se nebáli překážek a s tvou pomocí vykonali, co od nás Bůh žádá.

Přijď, Duchu umění, a nauč nás správně rozeznávat řád hodnot, stupnici dober, abychom pro dobra menší neodmítali hodnoty vyšší, pro dobra hmotná hodnoty duchovní.

Přijď, Duchu zbožnosti, a prohlubuj v nás synovskou důvěru dětí Božích, zdokonaluj naši modlitbu, abychom se k Bohu obraceli vždy upřímně
a s naprostou důvěrou.

Přijď, Duchu bázně Boží, a naplň nás láskyplnou věrností, abychom přemáhali hřích a vše, co nás odvádí od Boha.

-------------------------------------------------------- ----------

Category: