ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Od 29/10/2012

clip_image002TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TÝDEN

29. 10. 2012 - 4. 11. 2012

motto týdne:

Mistře, ať vidím!

PONDĚLÍ 29. 10.

Ef 4,32 – 5,8

Lk 13,10-17

Komentář: Lk 13,10-17

I tebe chce Ježíš napřímit, narovnat tam, kde tě ohýbá hřích, nemoc, bolest, smutek... Vylej před ním své srdce...

ÚTERÝ 30. 10.

Ef 5,21-33

Lk 13,18-21

Komentář: Lk 13,18-21

Ježíšovi stačí málo, ale potřebuje mé přispění, potřebuje moji akci (zasadit, zadělat), aby mohl působit. Potřebuje moji víru, aby rostlo Boží království.

STŘEDA 31. 10.

Ef 6,1-9

Lk 13,22-30

Komentář: Ef 6,1-9

Co v mém životě by (spolu se mnou) neprošlo úzkými dveřmi? Co bych měl odložit, čeho bych se měla zbavit?

ČTVRTEK 1. 11.

Zj 7,2-4.9-14, 1 Jan 3,1-3

Mt 5,1-12a

Komentář: Mt 5,1-12a

I tebe chce dnes Ježíš učit. Vyber si jedno blahoslavenství, které promlouvá do tvého současného života, a naslouchej, co ti k tomu chce Ježíš říci.

PÁTEK 2. 11.

2 Mak 12,43-46, Řím 5,5-11

Lk 23,33.39-43

Komentář: Řím 5,5-11

Jistota Kristovy smrti za nás slabé, za bezbožné je pro nás posilou, když se odvažujeme doufat v záchranu našich blízkých (kteří nás ve smrti již předešli) skrze ospravedlnění Kristovou krví, zachránění jeho životem.

SOBOTA 3. 11.

Flp 1,18b-26

Lk 14,1.7-11

Komentář: Flp 1,18b-26

Mám v sobě „radost, jakou dává víra?“ Z čeho roste, co ji povzbuzuje, co ji ubíjí? Co bych měl udělat?

31. neděle v mezidobí – cyklus B 4.11.2012

Dnešní neděle v nabízených čteních sahá k samotnému jádru Písma, ať je to již text Starého zákona, list Židům či evangelium. Co je tedy to důležité v křesťanské zvěsti? Předně je to Bůh, který jedná tak, aby člověk mohl žít (druhé čtení), a současně nám nabízí cestu, která nestojí jen na normách a požadavcích (první čtení i evangelium). Modleme se a prosme, abychom i my měli sílu a odvahu k zvnitřnění Božích požadavků, jak budou znít v evangeliu.

1. ČTENÍ

Kniha Deuteronomium vznikla později než první čtyři knihy Mojžíšovy. Je opakování těchto knih, resp. zákonů, které obsahují. Ale nejen opakuje, také klade jiný důraz. V Dt 5 opakuje Desatero a pak připojuje vysvětlení příkazů. Náš text obsahuje jednu z nejslavnějších pasáží SZ, tzv. Šema Israel – Slyš, Izraeli.

Dt 6,2-6

Mojžíš řekl lidu: „Boj se Hospodina, svého Boha, a zachovávej všechny jeho zákony a příkazy, které já ti přikazuji – ty, tvůj syn a syn tvého syna – po všechny dny svého života, abys byl dlouho živ. Slyš, Izraeli, svědomitě je zachovávej, aby se ti dobře vedlo, abyste se velmi rozmnožili, jak to slíbil Hospodin, Bůh tvých otců, že ti dá zemi oplývající mlékem a medem. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. Miluj Hospodina, svého Boha, celým srdcem, celou duší a celou svou silou! Ať tato slova, která ti dnes přikazuji, zůstanou v tvém srdci!“

ŽALM 18

Žalm je odpovědí na první čtení. Byli jsme Bohem pozváni milovat ho a žalmista reaguje: „Miluji tě…“!

Odpověď: Miluji tě, Hospodine, má sílo!

Miluji tě, Hospodine, má sílo, – Hospodine, má skálo, mé útočiště, zachránce můj! Můj Bože, má skálo, na niž se utíkám, – můj štíte, rohu mé spásy, ochrano má! – Budu vzývat Hospodina, jemuž náleží chvála, – a od svých nepřátel budu vysvobozen. Ať žije Hospodin, požehnána buď moje Skála, – sláva buď Bohu, mému spasiteli! – Veliká vítězství jsi popřál svému králi, – dáváš přízeň svému pomazanému.

2. ČTENÍ

Pokračujeme v četbě listu Židům. Teologicky náročný, propracovaný text si klade základní otázku o Kristově kněžství a jeho oběti. Náš text má až hymnický charakter, který vyjadřuje podstatu Kristova kněžství ve srovnání se SZ kněžstvím.

Žid 7,23-28

Bratři! V době starozákonní se mnozí stávali kněžími, protože umírali, a nemohli tedy jimi být stále; Ježíš však je navěky, a proto jeho kněžství nepřechází na někoho jiného. Proto také je schopen přinést navždy spásu těm, kdo skrze něho přicházejí k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval. Ano, právě takového velekněze jsme potřebovali: aby byl svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků, vyvýšený nad nebesa, který nemá zapotřebí, jako jiní velekněží, stále a stále podávat oběti nejprve za hříchy vlastní a teprve potom za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když sám sebe přinesl v oběť. Zákon totiž ustanovuje za velekněze lidi, kteří jsou podrobeni slabosti; ale ona přísaha – pozdější než Zákon – ustanovuje Syna, který dosáhl dokonalosti navždy.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec ho bude milovat, a přijdeme k němu. Aleluja.

EVANGELIUM

S blížícím se koncem liturgického roku se také blížíme k závěru Markova evangelia. Ježíš dostává poslední otázky, svým způsobem nejzásadnější. Ježíš cituje dvě místa ze SZ: Dt 6,4-5 (viz první čtení) a Lv 19,18. Ani jedna citace není z Desatera, ale obě na něj ve SZ navazují.

Mk 12,28b-34

Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl: „První je toto: ‘Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.’ Druhé je toto: ‘Miluj svého bližního jako sám sebe.’ Žádné jiné přikázání není větší než tato.“ Učitel Zákona mu na to řekl: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že on je jediný a není jiného kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary.“ Když Ježíš viděl, že učitel Zákona odpověděl rozumně, řekl mu: „Nejsi daleko od Božího království.“ A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou otázku.

K ZAMYŠLENÍ

Starý zákon je nejen souborem různých spisů, ale je také popisem zrání víry, kterým izraelský národ prošel za 1200 let. Na počátku byla prostá víra kočovníků, kteří se učili nejzákladnějšímu rozlišování. Ale vrcholem této víry Izraele je hluboký niterný vztah k Bohu. Právě na něj navazuje Ježíš ve svém působení. Nejde již o přikázání ve smyslu splnit či nesplnit normu. Jde o mnohem víc! Běží tu o vztah k Bohu prostoupený láskou. Protože Boha milujeme, plníme přikázání. Desatero nese v sobě dvě roviny – vztah k Bohu a vztah k bližnímu. A právě tyto dvě roviny se odrážejí v Ježíšově odpovědi učiteli Zákona. Ježíš Desatero resp. celý Zákon (Tóru) neruší, ale naplňuje. Nyní tu stojíme my a jsme to my, kdo jsme poznali Boha, Krista, míru Otcovy lásky. Nyní je na nás, zda odpovíme…

Category: